Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Únic màster universitari a Espanya dedicat íntegrament a l'ensenyament del xinès, amb un clar enfocament professionalitzador.

Pla d'estudis Màster Oficial - Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43973 - Cultura Xinesa i Interculturalitat

 43972 - Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa (2023-24)

 43971 - Llengua Xinesa (2023-24)

 43975 - Pràctiques Externes (2023-24)

 43974 - Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Xinesa (2023-24)

 43970 - Teories de la Didàctica de la Llengua (2023-24)

 43976 - Treball de Final de Màster (2023-24)