Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Únic màster universitari a Espanya dedicat íntegrament a l'ensenyament del xinès, amb un clar enfocament professionalitzador.

Admissió Màster Oficial - Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Podran accedir al màster, preferentment, els llicenciats i graduats en Traducció i Interpretació, Estudis d’Àsia Oriental o Ciències de l’Educació i també en Pedagogia, Filologies i estudis equivalents. Tots els alumnes hauran de complir els requisits de llengua següents:
  • Xinès: nadiu o el certificat avançat de les EEOOII o HSK 6 o TOCFL 5.
  • Espanyol: nadiu o nivell B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.
També podran accedir al màster els graduats en qualsevol altra titulació que acreditin una experiència professional mínima d’un any en el camp de la didàctica del xinès, tant en centres per a nens com per a adults, i que acreditin els requisits de llengua abans descrits.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre de sol·licitants superi el de places ofertades, l’adjudicació de les places es farà d’acord als següents criteris de prelació:
  • Titulació: 20 %.
  • Expedient acadèmic: 30 %.
  • Experiència professional afí a l’àmbit del màster: 20 %. Es valorarà haver desenvolupat de manera contínua o esporàdica (com a mínim sis mesos) activitats relacionades amb la didàctica del xinès. Amb aquest propòsit, els candidats hauran d’acreditar la seva experiència mitjançant certificats expedits per centres educatius o similars.
  • Carta de motivació i entrevista: 20 %. Es valorarà l’interès dels candidats per la disciplina. En cas que es consideri necessari, es faran entrevistes personals en les quals s’aprofundirà en aspectes com l’expedient acadèmic, l’experiència professional i el domini de llengües.
  • Acreditació de llengües: 10 %. Es valorarà el coneixement de llengües diferents dels nivells exigits per a l’admissió; en particular, en el cas de l’anglès, un nivell superior al B1 del MCER.