Màster Universitari en Recerca Biomèdica Translacional

El màster dotarà als estudiants dels coneixements necessaris per ser capaços de transformar els coneixements teòrics en aplicacions clíniques, tractaments i millors mètodes de diagnòstic

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Biomèdica Translacional

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil del candidat al Màster en Recerca Biomèdica Translacional és el graduat o llicenciat en Biologia, Biomedicina, Bioquímica, Biotecnologia, Infermeria, Farmàcia, Genètica, Medicina, Microbiologia, Nanociència i Nanotecnologia o Veterinària, així com els graduats en altres titulacions de l'àmbit de les ciències de la vida i de la salut, que posseeixi a més, un nivell intermedi de coneixements d'anglès.

El candidat al màster ha de tenir un gran interès i demostrar una accentuada motivació per la recerca, el desenvolupament i la innovació en l'àrea de la biomedicina clínica translacional. El candidat ha de ser capaç de treballar cooperativament en grups multidisciplinaris i internacionals, i posseir una actitud creativa i emprenedora.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees , sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris ) relatius al seu camp d'estudi .
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats .
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Identificar i utilitzar conceptes, eines, tècniques i metodologies per la recerca biomèdica translacional.
 • Aplicar les tècniques de modificació dels éssers vius o part d'ells per millorar processos i productes farmacèutics i biotecnològics, o per desenvolupar nous productes.
 • Analitzar i explicar la morfologia i fisiopatologia a nivell molecular utilitzant el mètode científic.
 • Desenvolupar l'activitat professional en l'àmbit de la investigació biomèdica, en centres d'investigació i de salut pública, així com en els departaments d'R + D + I d'empreses del sector farmacèutic i biotecnològic.
 • Concebre, dissenyar i desenvolupar projectes científics en investigació translacional dirigits al desenvolupament de noves teràpies, mètodes de diagnòstic i prevenció que puguin ser implementats en la pràctica clínica.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal.
 • Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la investigació i saber comunicar oralment i per escrit.
 • Desenvolupar el raonament crític en l'àmbit d'estudi, així com, reconèixer la dimensió humana, econòmica, legal i ètica en l'exercici professional.
 • Treballar individualment i en equip en un context multidisciplinari i de recerca translacional.