Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Ofereix formació altament especialitzada per a futurs investigadors i professionals (gestors o consultors) en l'àmbit de l'economia aplicada i la creació i direcció d'empreses o organitzacions
 

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El perfil ideal és el d'un estudiant amb un bon coneixement de la llengua anglesa (nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa), amb formació prèvia en Ciències Socials, preferentment en Economia i Empresa, o en alguna enginyeria, que mostri vocació per la investigació aplicada en economia de l'empresa o economia de les polítiques públiques. Aquesta persona ha d'estar interessada en l'obtenció d'una formació avançada en la recerca en creació i gestió d'empreses i / o en economia aplicada, com a element per millorar les seves expectatives laborals i personals, i disposada a dedicar intensament a l'estudi durant un any.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Analitzar, sintetitzar i avaluar críticament una determinada temàtica d'interès científic i / o problemàtica real, considerant les seves diferents perspectives i fonamentant els resultats obtinguts i les conclusions.
 • Generar idees creatives i proposar solucions innovadores.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.
 • Elaborar i redactar projectes, informes tècnics i articles acadèmics en anglès, fent ús de la terminologia, l'argumentació, les habilitats de comunicació i les eines analítiques adequades a cada context, així com avaluar amb rigor aquells elaborats per tercers.

Competències transversals

 • Comprendre, analitzar i avaluar la complexitat, el funcionament i els principals reptes de la realitat socioeconòmica i empresarial actual mitjançant eines analítiques i / o metodològiques precises.
 • Seleccionar i aplicar diversos models i / o marcs teòrics, metodologies i tècniques d'investigació científica, fonts de dades i eines informàtiques adequades a la investigació aplicada en economia i empresa.
 • Dissenyar, planificar, realitzar i defensar investigacions científiques originals aplicades als àmbits de l'economia i l'empresa i traslladar els resultats obtinguts a l'àmbit acadèmic, governamental i / o professional.
 • Comprendre, analitzar i avaluar els principals avenços científics i línies d'investigació existents en l'àmbit de la creació, desenvolupament i gestió d'empreses, especialment les de petita i mitjana dimensió (pimes), amb la finalitat d'integrar-los en investigacions científiques, projectes i / o polítiques de caràcter públic o privat. (Especialitat en Investigació en Creació i Gestió d'Empreses / Research in Entrepreneurship and Management),
 • Comprendre, analitzar i avaluar els principals avenços científics i línies d'investigació existents en l'àmbit de l'economia pública i aplicada contemporània en un context globalitzat amb la finalitat d'integrar-los en investigacions científiques, projectes i / o polítiques de caràcter públic o privat. (Especialitat en Investigació en Economia Aplicada / Research in Applied Economics).
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.