Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els criteris d'admissió són els següents:
1. Els estudiants hauran d'estar en possessió d'una titulació oficial de llicenciatura / grau en algun dels àmbits següents:
  • Economia (Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Empresa i Tecnologia, Comptabilitat i Finances o equivalents)
  • Altres Ciències Socials (Ciències Polítiques i Sociologia, Comunicació, Ciències del Treball, Relacions Laborals, Dret, Psicologia Social o equivalents)
  • Ciències (Estadística Aplicada, Matemàtiques o similars)
  • Enginyeria (Enginyeria Industrial, Enginyeria Informàtica o similars)
2. Coneixement de la llengua anglesa a nivell d'usuari avançat B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació es farà d’acord als següents criteris:

  • Expedient acadèmic: 70%
  • Experiència professional afí a l’àmbit del màster: 10%
  • Altres estudis previs afins al màster: 10%
  • Nivell B2 o superior o equivalent d’anglès en el Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa: 5%
  • Cartes de recomanació i expressions d’interès: 5%

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició

Web del màster http://pagines.uab.cat/mareb/