Màster Universitari en Estudis Teatrals

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Estudis Teatrals

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Teatrals

Perfil d'ingrés

El màster està orientat a aquells alumnes que estiguin interessats a aprofundir els seus coneixements en estudis teatrals per dedicar-se a la recerca. El perfil ideal és el d'un estudiant amb una base de coneixement (teòric i/o pràctic) en el camp de les arts escèniques com a pas previ per poder entrar en un camp més específic: el de les metodologies i els procediments a través dels quals es genera aquest coneixement. És fonamental que l'estudiant no tingui només l'interès d'augmentar el seu coneixement teòric o pràctic, sinó que tingui la inquietud explícita d'investigar. Un altre factor rellevant del perfil ideal és la predisposició de l'estudiant a ampliar al màxim el camp de visió en relació a les possibilitats de recerca que ofereixen les arts escèniques.

Acadèmicament, els llicenciats o graduats en les distintes filologies i els graduats artístics en Art Dramàtic en qualsevol de les seves especialitats són els que tenen el perfil més idoni. Però, d'acord amb el caràcter marcadament holístic de les arts escèniques, també són apropiats els perfils acadèmics dels graduats o llicenciats en qualsevol branca dels estudis humanístics i dels ensenyaments superiors artístics. El perfil acadèmic de diverses titulacions relacionades amb les Ciències Socials i Jurídiques (Antropologia, Ciències polítiques),  l'Arquitectura, Comunicació audiovisual i multimèdia, Pedagogia, Ciències de la Salut (Ciències de l'activitat física i l'esport, Logopèdia, Teràpia ocupacional) i Ciències de l'educació, Treball social, Turisme, Organització d'esdeveniments, protocol i relacions institucionals ... encaixa també en la nostra proposta, ja que en els últims anys la recerca escènica ha entrat amb força en aquest àmbit interrelacionant el seu saber amb el d'aquesta branca del coneixement. D'una banda, diversos d'aquests camps constitueixen un terreny fèrtil on aplicar el potencial de recerca inherent a les arts escèniques. D'altra banda, el saber propi de les Ciències Socials i Jurídiques aporta, cada vegada més, elements per enriquir la investigació i el desenvolupament del coneixement escènic.

Competències bàsiques

 • Tenir coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Valorar les especificitats de la investigació en les arts escèniques i les potencialitats que es deriven de la seva complexitat.
 • Examinar les metodologies d'investigació en les arts escèniques segons els paràmetres científics internacionals.
 • Aplicar mètodes d'investigació en les diferents disciplines d'estudi de les arts escèniques segons els marcs conceptuals pertinents.
 • Analitzar els elements i fenòmens de les arts escèniques a partir dels seus possibles categoritzacions i interrelacions.
 • Elaborar un discurs científic sobre un objecte d'estudi relatiu a les arts escèniques.
 • Planificar i dissenyar una investigació original i personal sobre un aspecte relacionat amb les arts escèniques.
 • Avaluar els fenòmens espectaculars en la seva dimensió sincrònica i diacrònica a partir de paradigmes teòrics concrets (especialitat A).
 • Transferir a nivell conceptual el saber pragmàtic dels processos escènics per elevar la pràctica al pla de la investigació. (Especialitat B).

Competències transversals

 • Treballar en un equip interdisciplinari en entorns diversos.
 • Complir els codis deontològics inherents a l'activitat de la recerca.
 • Respectar el valor històric i cultural del patrimoni escènic.
 • Valorar la dimensió social inherent a les arts escèniques.