Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Un programa únic que et permet endinsar-te en l’estudi aprofundit de l’adquisició i ús de la llengua anglesa i de les seves literatures i cultures en un entorn internacional i multilingüe

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en English Studies: Linguistic, Literary and Sociocultural Perspectives

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El màster ofereix l'oportunitat de formar-se professionalment a estudiants que tinguin les característiques personals i intel·lectuals següents:

Interessos:
a) Curiositat intel·lectual pel funcionament de la llengua i els seus usos literaris, per l'evolució de la llengua anglesa i de les seves literatures, per la interacció entre llengua, literatura, societat i cultura, en el món actual i en la història.
b) Interès per desenvolupar habilitats comunicatives que inclouen la producció de textos acadèmics, l'exposició oral i la defensa d'idees pròpies.

Capacitats i coneixements:
a) Bon coneixement de la llengua anglesa oral i escrita.
b) Capacitat d'anàlisi i de síntesi d'informació, dades i arguments científics.
c) Capacitat crítica per formular noves propostes interpretatives partint de les existents.
d) Creativitat intel·lectual: capacitat per identificar nous temes de recerca i perspectives innovadores que permetin desenvolupar-los.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Utilitzar l'idioma anglès per a fins acadèmics i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Resoldre problemes en entorns acadèmics i / o professionals multiculturals vinculats amb el estudis de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, i la literatura i la cultura en aquesta llengua.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisi de textos literaris, etc. a la investigació.

Competències transversals

 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la investigació.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.
 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Treballar en equip de manera efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques d'altres.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per a dissenyar solucions.