Màster oficial en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Un programa únic que et permet endinsar-te en l’estudi aprofundit de l’adquisició i ús de la llengua anglesa i de les seves literatures i cultures en un entorn internacional i multilingüe 

Pla d'estudis Màster Oficial - Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2022-2023. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

 42287 - Habilitats Acadèmiques Avançades

 42292 - Treball de Final de Màster

 42300 - Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic en l’Anglès com a Segona Llengua (2021-22)

 44030 - Adquisició de la Sintaxi i la Morfologia Angleses

 44031 - Adquisició de Segones Llengües en Contextos d'Instrucció

 42291 - Amor i Mort en la Literatura Nord-Americana 

 42302 - El Renaixement: el Desig en la Poesia i el Teatre des de Shakespeare a Milton

 42301 - El Segle XVIII: la Trama de la Seducció i l’Ascens de la Novel·la (2021-22)

 44032 - Estudis de Gènere: Noves Sexualitats / Noves Textualitats

 44712 - Literatures i Cultures Transnacionals

 42297 - Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa

 42289 - Metodologies de l’Ensenyament de la Llengua Anglesa i Noves Tecnologies (2021-22)

 42293 - Modernitat: Art, Guerra i Crisi  (2021-22)

 42290 - Pràctiques en Empresa

 42298 - Sociolingüística i Multilingüisme: Una Aproximació Crítica

 42303 - Teoria i Pràctica de la Crítica Literària: Adulteri i Matrimoni a la Ficció del Segle XIX