Màster Universitari en Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Formació qualificada per poder treballar professionalment en tots els àmbits del sector dels esdeveniments, amb pràctiques en empreses de prestigi en congressos, convencions i grans esdeveniments.

Pla d'estudis Màster Oficial - Direcció i Organització de Turisme d'Esdeveniments

Perfil d'ingrés

El màster va dirigit a llicenciats, graduats i diplomats universitaris que vulguin especialitzar-se en una activitat econòmica amb unes excel·lents perspectives de futur al nostre país. D'altra banda, també va dirigit a empresaris, directors o responsables d'àrea que actualment desenvolupen exclusiva o parcialment la seva carrera professional organitzant i coordinant reunions, conferències, esdeveniments esportius, etc., tant en el sector públic com en el privat. Han de tenir capacitat per a la innovació, l'organització, la planificació, la comunicació, i el treball interdisciplinari i en equip. A més, es requereix un nivell de parla i escriptura fluid de la llengua anglesa, corresponent com a mínim amb el Nivell B1 del Marc de Referència Europeu.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre els coneixements que permetin ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants demostrin que posseeixen les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Identificar els actors i conceptes fonamentals del turisme d'esdeveniments per analitzar les dades sectorials d'actualitat i poder detectar noves tendències.
 • Planificar i gestionar els diferents tipus d'activitats necessàries per a l'organització d'un esdeveniment (disseny, comercialització, producció i avaluació).
 • Dissenyar i planificar accions de comunicació i de màrqueting per a esdeveniments, entenent la visió de l'empresa que contracta l'organització d'un esdeveniment.
 • Gestionar la captació i comercialització d'un esdeveniment, tenint en compte els diferents mètodes de mesura del retorn de la inversió en esdeveniments.
 • Analitzar i aplicar les habilitats necessàries per a la direcció i comunicació d'equips de treball i la gestió dels recursos humans al seu càrrec així com la comunicació organitzacional.
 • Planificar i dur a terme treballs d'anàlisi sectorials així com plans d'empresa en l'àmbit del turisme d'esdeveniments.
 • Distingir i interpretar el paper i competències del patrocini per analitzar l'estructura d'un pla de patrocini i les seves consideracions legals.

Competències transversals

En els títols de màster, la UAB tracta com a equivalents els conceptes de competència general i competència transversal i per això, en l'apartat de competències es detallen únicament competències generals.
 • Analitzar, raonar críticament, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
 • Treballar en equip i adquirir capacitat de lideratge.
 • Adaptar-se a noves situacions, adquirint iniciativa per desenvolupar estratègies innovadores i competitives.