Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology,Genomics and Biotechnology

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa, del 22 al 26 de maig. Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil ideal és el dels llicenciats o graduats en Biologia, Biologia Ambiental, Biotecnologia, Genètica, Bioquímica, Microbiologia, Farmàcia, Enginyeria Agrícola i/o Forestal, Enginyeria i Tecnologia d’Aliments o titulacions equivalents, que siguin proactius, capaços de desenvolupar-se en ambients nous i de treballar en equip. Han de tenir formació universitària prèvia en l’àrea de les biociències, les ciències biosanitàries o l’enginyeria amb coneixements bàsics de biologia vegetal, bioquímica i genètica. Els estudiants que accedeixen al títol han de tenir una clara vocació de formar-se com a investigadors en el camp dels vegetals, els seus productes i les seves aplicacions.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Aplicar els coneixements dels mecanismes funcionals de les plantes, des dels diferents nivells organitzatius, a la caracterització dels processos de creixement i desenvolupament de l’organisme vegetal sencer.
 • Proposar i analitzar ad hoc solucions derivades de les recerques amb plantes, d’acord amb les situacions i les necessitats de cada cas.
 • Aplicar mètodes biotecnològics de fàbriques cel·lulars a plantes i fongs per a l’obtenció de nous productes.
 • Aplicar els coneixements de genètica molecular de les plantes en diferents àmbits científics i industrials.
 • Explicar els processos d’obtenció de plantes modificades genèticament i l’ús que se’n fa.
 • Identificar i explicar la responsabilitat social i ètica de l'obtenció i l'ús de plantes modificades genèticament i distingir els aspectes legals que hi estan relacionats.
 • Identificar i utilitzar eines bioinformàtiques per aplicar-les a l'estudi genètic, evolutiu i funcional dels vegetals.
 • Concebre, dissenyar, gestionar i desenvolupar un projecte científic, tècnic o industrial en biologia, genòmica i biotecnologia de plantes i fongs sent capaç d'interpretar i extreure'n coneixements.

Competències transversals

 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l’àmbit d’estudi.
 • Utilitzar terminologia científica per argumentar els resultats de la recerca i comunicar-los en anglès oralment i per escrit en un entorn internacional.
 • Desenvolupar el raonament crític en l’àmbit d’estudi i en relació amb l’entorn científic i empresarial.
 • Sintetitzar, analitzar alternatives i debatre críticament.
 • Treballar en un equip multidisciplinari.
 • Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos valorant-ne la viabilitat industrial i comercial per a la transferència a la societat.