Màster Universitari en Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Únic màster universitari a Espanya dedicat íntegrament a l'ensenyament del xinès, amb un clar enfocament professionalitzador.

Pla d'estudis Màster Oficial - Didàctica del Xinès per a Hispanoparlants

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Perfil d'ingrés

El perfil de l’estudiant a qui s’adreça aquesta oferta formativa és, preferentment, el d’un titulat universitari en Traducció i Interpretació, Estudis d’Àsia Oriental o Ciències de l’Educació, però el màster també està obert a titulats en Filologies, Pedagogia o graus equivalents de l’àmbit de les humanitats, sempre que tinguin coneixements avançats de xinès. També es dirigeix a altres titulats que tinguin el xinès com a llengua materna i experiència professional en la docència del xinès i que desitgin adquirir o actualitzar coneixements sobre la didàctica d’aquesta llengua, en especial per a alumnes hispanoparlants.
S’exigirà com a requisit un nivell de xinès HSK 6, TOCFL 5 o el certificat de nivell avançat de xinès de les EOI per als alumnes que no tinguin el xinès com a llengua materna, i un nivell d’espanyol B2 per als alumnes que no tinguin l’espanyol com a llengua materna.
A més, és recomanable que l’estudiant tingui les següents habilitats:
 • Interès per les llengües i facilitat de comunicació.
 • Capacitat de documentació, anàlisi i reexpressió.
 • Dinamisme i creativitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Sociabilitat i dots de lideratge.
 • Nivell d’anglès B1, suficient per documentar-se i accedir a fonts de referència fonamentals per a la pràctica professional i investigadora.

Competències bàsiques

 • Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes a entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Ésser capaç d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.
 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Tenir les habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser, en gran manera, autodirigida o autònom.

Competències específiques

 • Identificar i interpretar les principals teories de l’aprenentatge de segones llengües per aplicar-les a l’ensenyament del xinès per a hispanoparlants.
 • Reconèixer les característiques de la llengua i la cultura xineses per aplicar-les a l’ensenyament del xinès per a hispanoparlants.
 • Analitzar contrastivament aspectes lingüístics i culturals del xinès i l’espanyol amb finalitats didàctiques.
 • Gestionar les diferències culturals durant el procés d’ensenyament-aprenentatge a l’aula de llengua xinesa per a hispanoparlants.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua xinesa basant-se en els models teòrics actuals, adaptant-se al perfil de l’estudiant hispanoparlant i potenciant l’ús de les tecnologies.
 • Aplicar estratègies per estimular l’esforç dels futurs estudiants de xinès i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats que facilitin l’autonomia i iniciativa personals.
 • Relacionar la investigació sobre l’ensenyament i aprenentatge de llengües amb la pràctica docent o amb els processos d’aprenentatge que s’observen a l’aula, per poder fer propostes de millora des del punt de vista teòric i pràctic.

Competències transversals

 • Reflexionar de forma crítica sobre l’acompliment propi, identificant punts forts i àrees de millora.
 • Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats innovadors en un determinat àmbit d’especialització.
 • Treballar individualment i en equip, i ser capaç d’analitzar, interpretar i sintetitzar les dades i la informació generades.
 • Generar i gestionar propostes i projectes innovadors en l’activitat professional i en la investigació.