Màster Universitari en Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Ofereix formació altament especialitzada per a futurs investigadors i professionals (gestors o consultors) en l'àmbit de l'economia aplicada i la creació i direcció d'empreses o organitzacions
 

Pla d'estudis Màster Oficial - Recerca Aplicada en Economia i Empresa / Applied Research in Economics and Business

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions de cada programa. Del 2 al 6 d'octubre: Inscripcions obertes!

Perfil d'ingrés

El perfil ideal és el d'un estudiant amb un bon coneixement de la llengua anglesa (nivell B1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa), amb formació prèvia en Ciències Socials, preferentment en Economia i Empresa, o en alguna enginyeria, que mostri vocació per la investigació aplicada en economia de l'empresa o economia de les polítiques públiques. Aquesta persona ha d'estar interessada en l'obtenció d'una formació avançada en la recerca en creació i gestió d'empreses i / o en economia aplicada, com a element per millorar les seves expectatives laborals i personals, i disposada a dedicar intensament a l'estudi durant un any.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Analitzar, sintetitzar i avaluar críticament una determinada temàtica d'interès científic i / o problemàtica real, considerant les seves diferents perspectives i fonamentant els resultats obtinguts i les conclusions.
 • Generar idees creatives i proposar solucions innovadores.
 • Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.
 • Elaborar i redactar projectes, informes tècnics i articles acadèmics en anglès, fent ús de la terminologia, l'argumentació, les habilitats de comunicació i les eines analítiques adequades a cada context, així com avaluar amb rigor aquells elaborats per tercers.

Competències transversals

 • Comprendre, analitzar i avaluar la complexitat, el funcionament i els principals reptes de la realitat socioeconòmica i empresarial actual mitjançant eines analítiques i / o metodològiques precises.
 • Seleccionar i aplicar diversos models i / o marcs teòrics, metodologies i tècniques d'investigació científica, fonts de dades i eines informàtiques adequades a la investigació aplicada en economia i empresa.
 • Dissenyar, planificar, realitzar i defensar investigacions científiques originals aplicades als àmbits de l'economia i l'empresa i traslladar els resultats obtinguts a l'àmbit acadèmic, governamental i / o professional.
 • Comprendre, analitzar i avaluar els principals avenços científics i línies d'investigació existents en l'àmbit de la creació, desenvolupament i gestió d'empreses, especialment les de petita i mitjana dimensió (pimes), amb la finalitat d'integrar-los en investigacions científiques, projectes i / o polítiques de caràcter públic o privat. (Especialitat en Investigació en Creació i Gestió d'Empreses / Research in Entrepreneurship and Management),
 • Comprendre, analitzar i avaluar els principals avenços científics i línies d'investigació existents en l'àmbit de l'economia pública i aplicada contemporània en un context globalitzat amb la finalitat d'integrar-los en investigacions científiques, projectes i / o polítiques de caràcter públic o privat. (Especialitat en Investigació en Economia Aplicada / Research in Applied Economics).
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.