Màster oficial en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Ofereix les eines metodològiques i pràctiques necessàries per al desenvolupament d’una recerca actualizada i aprofundida en musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Admissió Màster Oficial - Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Per accedir a aquest màster els estudiants hauran d'estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, preferentment de l'àmbit musical o d'un títol superior de música:

 • Llicenciat /a en Història i Ciències de la Música
 • Graduat /a en Musicologia
 • Mestre. Especialitat Educació Musical
 • Grau Superior de Conservatori Musical, o Musik Hochschule
 • Altres titulacions equivalents

Per a l'alumnat que cursii l'especialitat "Recerca en Musicologia i Educació Musical" que no siguin català o castellà parlant, es recomana estar en possessió del Certificat de nivell C1 de llengua espanyola.

Criteris de selecció

La selecció dels estudiants s'efectuarà segons els següents criteris:

 • Titulació oficial vinculada a l'àmbit musical (50%)
 • Expedient acadèmic (25%)
 • Experiència professional en l'àmbit musical (25%)

Es valoraròa, addicionalment, la possessio del Certificat del nivell C1 de Llengua espanyola per part dels alumnes de l'especialitat de "Recerca en Musicologia i Educació Musical "que no siguin català o castellanoparlants.

Els estudiants que optin per l'especialitat "Interpretació de la Música Antiga" hauran d'enviar un enllaç de Dropbox o de Youtube o a altres plataformes en línia de lliure accés amb un enregistrament d’una durada mínima de 15 minuts amb diversos fragments d'interpretació del candidat amb l'instrument amb què fa la preinscripció. Aquest enllaç s'ha d'enviar per correu electrònic a: antigamaster@esmuc.cat. Aquest document serà avaluat per la Comissió d'Admissions de l'Màster, tenint en compte l'informe emès pel professor de l'especialitat interpretativa corresponent.

La valoració de la grabación seguirá els criteris següents:

 • El nivell general de les interpretacions haurà de mostrar les qualitats necessàries per haver superat els estudis de Grau Superior de Conservatori en l'instrument de la música antiga en què el candidat es presenta, tant pel que fa a tècniques interpretatives com en coneixements i expressió dels estils de la música antiga.
 • El candidat haurà de presentar fragments de, almenys, dos estils diferents dins dels períodes de la música antiga, els dos amb la qualitat requerida en l'apartat precedent.
 • No s'acceptaran gravacions en què la interpretació del candidat quedi diluïda dins d'un grup d'instruments que no permeten discernir les capacitats interpretatives personals.