Màster Universitari en Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Forma professionals que desenvolupin matèries humanístiques en l'àmbit del sector turístic, aportant valor afegit i innovació en la gestió del coneixement en la relació turisme-patrimoni cultural.

Admissió Màster Oficial - Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els potencials estudiants de la titulació han de complir els requisits específics per poder ser considerats i avaluats per a la seva acceptació definitiva:
  • Podran accedir al màster preferentment els titulats universitaris (llicenciatura o grau) de l'àmbit de les Arts i Humanitats (Humanitats, Història de l'Art, Història, Llengua i Literatura Catalana i / o Espanyola, Antropologia, Geografia), Turisme o títol equivalent.
  • També podran accedir des d'altres titulacions de l'àmbit de les Arts i Humanitats (Filologia i Estudi de Altres Llengües), d'Arquitectura i d'altres titulacions de l'àmbit de les Ciències Socials Comunicació Audiovisual, Periodisme, Sociologia i les Ciències de l'Educació o equivalents) . Els estudiants d'aquestes titulacions hauran d'acreditar experiència professional o acadèmica en el camp del turisme i les arts i humanitats.
  • Es requereix el domini de llengua castellana: natiu o B2.
  • Es requereix el domini de llengua anglesa:  B2.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre de sol·licitants superi el de places ofertes, l'adjudicació de places es farà d'acord amb els següents criteris. L'Òrgan d'admissió del Màster valorarà (en base a 100 punts) la sol·licitud dels candidats atenent als següents criteris:

a) Titulació (fins a 50 punts) i expedient acadèmic (fins a 25 punts). D'acord amb els requisits específics d'admissió, el barem de titulacions i expedient acadèmic és el següent:
 

Criteri de selecció Expedient Acadèmic Ponderació màxima
Titulació Titulacions preferents 50 punts
  Titulacions no preferents 40 punts
Expedient acadèmic Titulacions preferents 25 punts
  Titulacions no preferents 20 punts


b) Experiència professional (fins a 5 punts). Es valorarà experiència professional prèvia de l'aspirant relacionada amb els continguts del màster.

c) Carta de motivació (fins a 10 punts). Un escrit de declaració d'interessos i motivació del candidat.

d) Entrevista (fins a 10 punts). Entrevista on es valorarà especialment la vinculació dels interessos i motivació de l'aspirant en relació als continguts del màster.

Complements de formació

No es preveuen complements de formació