Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

El màster s'adreça a alumnes que tenen un títol preferiblement en l'àmbit de la filologia anglesa o altres filologies. També s'adreça a titulats de l'àmbit de les ciències socials com traducció, humanitats, comunicació, antropologia, o sociologia. Per a alumnes que no procedeixin de l'àmbit de les filologies, des de la coordinació de la titulació, s'estudiarà l'expedient i s'establirà si escau cursar complements de formació.
Es requereix un domini de l'anglès (nivell equivalent o superior al C1 marc europeu comú de referència) acreditat mitjançant títol o altres documents oficials. Des de la coordinació del Màster s'analitzarà la documentació presentada de cada candidat i en cas necessari es farà una entrevista.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, es tindran en compte els següents criteris seguint l'ordre de prelació:
  • Adequació de la titulació de grau / llicenciatura en l'àmbit de la filologia anglesa 30% 
  • Expedient acadèmic 40% 
  • Declaració personal de propòsit 5% 
  • Currículum vitae 20% 
  • Cartes de recomanació 5%

Complements de formació

En cas d'alumnes qualificats per al Màster d'Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies que requerissin una formació addicional específica en l'àmbit de llengua, lingüística o literatura s'establirà fins a un màxim de 12 crèdits de complements de formació entre les assignatures de grau especificades a continuació:
Assignatures de l'àmbit de la Llengua, Literatura i Cultura: 
  • Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Escrita Avançada (6 crèdits) 
  • Ús de la Llengua Anglesa: Expressió Oral Avançada (6 crèdits)
Assignatura de l'àmbit de la Llengua:
  • Gramàtica Anglesa (6 crèdits)
Assignatura de l'àmbit de la Literatura i Cultura:
  • Orígens de la Literatura Anglesa (6 crèdits)

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició