Màster Universitari en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Un programa únic que et permet endinsar-te en l’estudi aprofundit de l’adquisició i ús de la llengua anglesa i de les seves literatures i cultures en un entorn internacional i multilingüe

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en English Studies: Linguistic, Literary and Sociocultural Perspectives

Màster Oficial - Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies

Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions i coordinacions. Del 26 de febrer a l'1 de març: Inscripcions obertes!

També pots emplenar el formulari d’aquesta pàgina per demanar atenció personalitzada.

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

El màster s’adreça preferentment als alumnes que tinguin un títol en l’àmbit dels Estudis Anglesos o d’altres filologies. També hi podran sol·licitar admissió alumnes de graus afins –com Lingüística, Teoria de la Literatura, Educació o Traducció– que acreditin la formació teòrica i metodològica en lingüística i/o literatura angleses. Una condició imprescindible per ser admès és el domini de la llengua anglesa acreditat mitjançant un certificat oficial (Cambridge, IELTS o TOEFL) superior o equivalent al nivell C1 de el marc europeu comú de referència en totes les destreses (Reading, Writing, Listening i Speaking). Des de la Coordinació del Màster s’analitzarà la documentació presentada de tots els candidats i, en cas necessari, es farà una entrevista.

Criteris de selecció

En el cas que el nombre d'inscrits superi el de places ofertes, es tindran en compte els següents criteris seguint l'ordre de prelació:
  • Adequació de la titulació de grau / llicenciatura en l'àmbit de la filologia anglesa 30% 
  • Expedient acadèmic 40% 
  • Declaració personal de propòsit 5% 
  • Currículum vitae 20% 
  • Cartes de recomanació 5%