Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social

Formació multidisciplinària i professionalitzadora. Proporciona els instruments per generar i avaluar idees, i concretar-les en projectes socialment transformadors.

Admissió Màster Oficial - Emprenedoria i Innovació Social

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

El caràcter multidisciplinari i transversal del màster ha d’estar en sincronia amb el caràcter també multidisciplinari i transversal dels diferents perfils acadèmics dels estudiants. Per tant, disposar de qualsevol grau oficial permet a les persones interessades sol·licitar l’entrada al màster, i la comissió de màster és l’encarregada de verificar l’adequació del perfil sol·licitant als continguts formatius de la titulació.

Pel que fa als estudiants estrangers, per a accedir al màster cal acreditar un coneixement mínim de B2 en llengua espanyola.

Criteris de selecció

En cas que el nombre de persones inscrites superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents:

  • L’expedient acadèmic dels estudis que s’hagin cursat anteriorment: 65 %. En concret es té en compte la nota mitjana obtinguda al grau de procedència, que s’ha de calcular d’acord amb el sistema vigent a la UAB. En cas d’haver cursat dos graus o un doble grau, es té en compte el que tingui millor nota mitjana.
  • Haver cursat el mínor en Emprenedoria i Innovació Social: 5 %.
  • Una declaració d’objectius, en què consti la motivació personal de la persona candidata i els objectius que l’han conduït a sol·licitar plaça al màster: 10 %
  • L’experiència professional relacionada amb l’àmbit del màster: 20 %.

L’experiència professional es puntua d’acord amb l’experiència acreditada amb contracte laboral en àrees vinculades a l’emprenedoria (creació d’empreses i/o participació en start-up); polítiques socials, i intervenció social i/o acció comunitària, sota el barem de puntuació següent:

  • Entre un i cinc anys d’experiència acreditada, 50 % (del 20 %).
  • Entre sis i deu anys d’experiència acreditada, 75 % (del 20 %).
  • Més de deu anys d’experiència acreditada, 100 % (del 20 %).

Complements de formació

El caràcter multidisciplinari, transversal i professionalitzador del màster implica que no caldrà cursar complements de formació.