Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social

Formació multidisciplinària i professionalitzadora. Proporciona els instruments per generar i avaluar idees, i concretar-les en projectes socialment transformadors.

Admissió Màster Oficial - Emprenedoria i Innovació Social

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Poden accedir al màster les persones llicenciades, graduades o diplomades en qualsevol àrea d’arts i humanitats, enginyeria i arquitectura, ciències, ciències socials i jurídiques i ciències de la salut.

La impartició de les classes serà en castellà i català amb el que no es requereixen coneixements de llengua estrangera. Els estudiants estrangers interessats a cursar el màster han d'acreditar, al menys, un nivell de castellà equivalent a B2. Només s'acceptaran certificats de llengua oficials.

Criteris de selecció

En cas que el nombre de persones inscrites superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents:

  • L’expedient acadèmic dels estudis que s’hagin cursat anteriorment: 65 %. En concret es té en compte la nota mitjana obtinguda en el grau de procedència, que es calcula d’acord amb el sistema vigent a la UAB. En cas d’haver cursat dos graus o un doble grau, es té en compte el que tingui més bona nota de mitjana.
  • Haver cursat el Mínor en Emprenedoria i Innovació Social: 5 %.
  • Una declaració d’objectius, en què consti la motivació personal de la persona candidata i els objectius que l’han conduït a sol·licitar plaça en el màster: 10 %
  • L’experiència professional relacionada amb l’àmbit del màster: 20 %.

L’experiència professional es puntua d’acord amb l’experiència acreditada amb contracte laboral en àrees vinculades a l’emprenedoria (creació d’empreses i participació en empreses emergents), les polítiques socials i la intervenció social i/o acció comunitària, amb el barem de puntuació següent:

  • Entre un i cinc anys d’experiència acreditada: 50 % (del 20 %).
  • Entre sis i deu anys d’experiència acreditada: 75 % (del 20 %).
  • Més de deu anys d’experiència acreditada: 100 % (del 20 %).