Màster Universitari en Emprenedoria i Innovació Social

Formació multidisciplinària i professionalitzadora. Proporciona els instruments per generar i avaluar idees, i concretar-les en projectes socialment transformadors.

Pla d'estudis Màster Oficial - Emprenedoria i Innovació Social

Coneixements

 • Descriure indicadors qualitatius i quantitatius d'anàlisis i avaluació del progrés en la consecució d'objectius socials i mediambientals, com ara els recollits en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
 • Identificar els elements, mètodes, eines o sistemes clau que siguin més adequats en la identificació i resolució de problemes socials.
 • Descriure els processos bàsics de disseny, formulació i implementació d'un projecte emprenedor social d'acord amb el marc regulador de creació d'empreses i tipus alternatius d'entitats sense finalitat de lucre.
 • Descriure els elements clau en els quals s'estructura un pla de negoci.
 • Identificar els estereotips i els rols de gènere i la seva possible incidència en l'exercici professional.

Habilitats

 • Dissenyar un projecte de transformació per a la resolució de problemes o reptes socials en entorns nous i contextos canviants i multidisciplinaris.
 • Dissenyar un pla de negoci adaptat al tipus de projecte empresarial a desenvolupar (empresa comercial, empresa cooperativa, entitat sense finalitat de lucre).
 • Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió, tenint en compte criteris d'igualtat de gènere, igualtat distributiva, i sostenibilitat mediambiental.
 • Seleccionar fonts d'informació adequades en la literatura científica i divulgativa utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació amb capacitat de síntesi, anàlisi d'alternatives i debat crític.
 • Comunicar de manera oral els resultats del treball propi, les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara, concís i sense ambigüitats.
 • Comunicar de manera escrita mitjançant documents de tipus tècnic i/o científic i/o divulgatiu els resultats del treball propi, les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que els sustenten d'una manera clara, concís i sense ambigüitats.
 • Planificar les diferents activitats relacionades amb la resolució d'una tasca encomanada en el si d'un grup de treball, fent una gestió adequada del temps i dels recursos materials.
 • Treballar de manera cooperativa i integrada en equips de composició heterogènia.

Competències

 • Resoldre reptes socials mostrant originalitat en la solució dels problemes plantejats mitjançant el desenvolupament de projectes de transformació social.
 • Identificar oportunitats per a desenvolupar un projecte emprenedor social utilitzant els instruments del model de negoci.
 • Aplicar conceptes d'economia circular i sostenibilitat a projectes empresarials d'acord amb la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
 • Reconèixer on i per què les organitzacions utilitzen tecnologia, amb especial èmfasi en el rol integrador d'aquesta, en el seu ús intensiu i canviant, i en els principis ètics subjacents al tractament de la informació.
 • Aplicar, a la creació d'empreses i tipus alternatius d'entitats sense finalitat de lucre, els coneixements bàsics del marc jurídic regulador de la creació d'empreses i altres entitats, així com de la contractació i fiscalitat d'aquestes.
 • Analitzar el potencial i dificultats de l'impuls d'experiències concretes d'economia solidària en un context de desigualtats territorials socials i econòmiques.
 • Fomentar l'equitat de gènere, la cerca del bé comú, i la creació i distribució equitativa de la riquesa en el desenvolupament d'idees i projectes de transformació social.