Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Vols conèixer el funcionament dels vegetals, des del nivell genòmic, genètic molecular, metabòlic i evolutiu fins a l'organisme sencer i la seva interacció amb el medi? Apunta’t a aquest màster

Admissió Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Llicenciatura i grau en els àmbits de la biologia, biologia ambiental, biotecnologia, genètica, bioquímica, microbiologia, farmàcia, enginyeria agrícola i/o forestal, enginyeria i tecnologia d’aliments o titulacions equivalents.

Coneixements de llengua anglesa (nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència o superior). En cas de no tenir document acreditatiu, l’estudiant pot sol·licitar una prova de comprensió i expressió a la Comissió del Màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents:

  • Expedient acadèmic (màxim 3 punts).
  • Currículum en que s’indiqui l’experiència professional/investigadora afí a l’àmbit del màster (màxim 1,5 punts).
  • Acreditació de llengua anglesa d’un nivell superior a B2 (màxim 0,5 punts).
  • Carta de motivació (màxim 1 punt).

Puntuació global màxima: 6 punts

Complements de formació

No es preveuen complements de formació.