Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Vols conèixer el funcionament dels vegetals, des del nivell genòmic, genètic molecular, metabòlic i evolutiu fins a l'organisme sencer i la seva interacció amb el medi? Apunta’t a aquest màster

Pla d'estudis Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Treballs de fi de màster

Normativa per a la presentació i l'avaluació del Mòdul Treball Fi de Màster:

L'alumne haurà d'integrar-se en un grup d'investigació durant el semestre que dura aquest mòdul, desenvolupar un treball de recerca a través del qual haurà d'adquirir una certa capacitat investigadora que, en el futur, li permeti desenvolupar un projecte d'investigació. 
Per tal de poder avaluar l'adquisició d'aquesta capacitat investigadora, l'alumne haurà de presentar el treball de recerca realitzat per escrit i fer una defensa oral i pública d'aquest davant d'una Comissió d'avaluació.

Presentació del treball escrit:

La memòria del treball tindrà un límit de 30 pàgines, DIN A4, incloses les figures, escrites a doble espai. Aquesta memòria ha de contenir els aspectes següents:

 • Full de signatres: ha d'haver-hi un full amb les signatures de l'interessat, del Director del treball. Si el director del treball no és membre del Departament, s'haurà d'afegir la signatura d'un Tutor (professor responsable en el Departament) o del Coordinador del mòdul de recerca.
 • Resum (màxim 200 paraules)
 • Llistat d'abreviatures (si s'escau)
 • Introducció
 • Objectius
 • Material i Mètodes
 • Resultats
 • Discussió
 • Conclusions
 • Bibliografia

Idioma: es presenta en anglès

Defensa oral del treball de recerca
Aquesta defensa consistirà en exposar de manera resumida (entre 10 i 15 minuts) el treball realitzat davant de la Comissió d'avaluació. Els membres de la Comissió si així ho creuen oportú podran  preguntar i debatre amb l'alumne els aspectes que considerin necessaris del treball. Aquesta defensa oral del treball serà publica i, si a la sala hi ha algun professor del quadre docent del Màster que vulgui preguntar algun aspecte del treball a l'alumne, ho podrà fer.

Idioma: es presenta en anglès

Avaluació
El Treball de recerca serà avaluat per una Comissió de 3 membres, Comissió d'avaluació,  que estarà formada per tres professors Doctors que formin part del quadre docent del Màster. Si el nombre de treballs per avaluar fos elevat, el coordinador del mòdul de recerca  podria formar comissions diferents per als treballs de recerca que tinguessin una temàtica o metodologia similar.

Totes les memòries escrites es dipositaran a la Secretaria del Departament de Biologia Animal Biologia Vegetal i Ecologia (BABVE) abans de la data límit que serà establerta pel coordinador del mòdul de recerca i que s'anunciarà amb suficient temps (l'entrega serà normalment durant la última setmana de juny  o la primera setmana de setembre i la defensa del treball durant la primera quinzena de juliol o de setembre, respectivament).  A continuació, i si fos necessari (nombre elevat de treballs), s'establiran les diferents comissions i cada treball presentat s'associarà a una comissió. Cada una de les  comissions determinarà el dia de la presentació oral (abans del dia oficial de tancament d'actes de la convocatòria de setembre). Tant la memòria escrita com la defensa oral de cada treball serà sempre avaluada per la mateixa Comissió que atorgarà una única qualificació final. El ventall de qualificacions que s'utilitzarà serà:
No Evaluable, Suspens, Aprovat, Notable, Excel·lent, Matrícula d'Honor.
Utilitzant com a base tant el treball presentat per escrit com la defensa oral, les comissions hauran d'avaluar la capacitat investigadora adquirida per l'alumne durant el semestre en que s'han desenvolupat aquests mòduls de recerca.

 • Es demanaran 4 còpies de la Memòria, que es dipositaran a la secretaria del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia de la Facultat de Biociències. Hi haurà una copia per a cada membre de la Comissió i la quarta copia es quedarà en el Departament.
 • Des de la Gestió del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia es portarà un registre de totes les memòries presentades.