Màster Universitari en Estudis Globals d'Àsia Oriental

Un màster pioner en la formació de professionals experts en les interaccions econòmiques, polítiques, culturals i ambientals amb l'Àsia oriental (Xina, Japó, Corea) a l'era de la globalització

Admissió Màster Oficial - Estudis Globals d'Àsia Oriental

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

El màster va dirigit a persones amb estudis previs en el camp de les humanitats i les ciències socials interessades tant a comprendre el paper que l’Àsia Oriental té en el procés de globalització actual com a conèixer i saber interpretar les transformacions socials, culturals, polítiques, econòmiques i mediambientals que la seva incorporació global comporta. Atès el caràcter interdisciplinari del màster, també es consideraran altres perfils segons el seu interès, formació i experiència professional en l’àmbit, tal com es detalla tot seguit:

1. Poden accedir al màster els llicenciats i graduats en titulacions d’humanitats i ciències socials, com ara els de titulacions en Estudis de l’Àsia Oriental, Antropologia, Ciències de la Comunicació, Ciències Econòmiques, Ciències Polítiques, Dret, Filologia, Filosofia, Geografia, Història de l’Art, Història, Humanitats, Relacions Internacionals, Sociologia, Traducció i Interpretació, o titulacions equivalents. En aquest cas no cal cursar complements de formació (grup 1).

2. També poden accedir al màster llicenciats i graduats en qualsevol altra titulació que acreditin experiència professional d’un mínim d’un any al camp dels estudis de l’Àsia oriental, la política i les relacions internacions, l’economia i el comerç internacional, la consultoria, la gestió cultural i turisme, la comunicació i les indústries culturals i creatives, la geografia i el medi ambient. En aquest cas, es valora la necessitat de cursar complements de formació (grup 2).

3. Finalment, poden accedir al màster les persones llicenciades i graduades de qualsevol altra titulació sense l’experiència professional que es detalla al punt 2. En aquest cas cal cursar complements de formació (grup 3).

Tots els alumnes han de complir els requisits lingüístics següents:

  • Espanyol: nadiu o nivell igual al C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (en el cas d’estudiants estrangers).
  • Anglès: nadiu o nivell igual al B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa.

Criteris de selecció

En el cas que la demanda d’estudiants superi el nombre de places ofertes, els criteris que s’aplicaran a l’adjudicació de places són els següents:

a) Expedient acadèmic (fins a 60 punts). D’acord amb els requisits específics d’admissió, el barem de titulacions es regeix per la ponderació següent:

 
Grup de titulacions prèvies Expedient acadèmic Ponderació
Grup 1 Matrícula/Excel·lent 60 punts
Notable 55 punts
Aprovat 50 punts
Grup 2 Matrícula/Excel·lent 45 punts
Notable 40 punts
Aprovat 35 punts
Grup 3 Matrícula/Excel·lent 30 punts
Notable 25 punts
Aprovat 20 punts

b) Experiència professional (currículum) (fins a 20 punts). Es valoren especialment els aspectes següents:

b.1) L’experiència laboral en empreses, institucions, organitzacions nacionals o internacionals que centrin la seva activitat a l’àmbit de l’Àsia oriental.

b.2) Haver fet pràctiques professionals en empreses, institucions, organitzacions nacionals o internacionals que centrin la seva activitat a l’àmbit de l’Àsia oriental.

b.3) Haver fet estades professionals a països de l’Àsia oriental.

c) Carta de motivació (fins a 15 punts).

Es valora l’interès de les persones candidates per l’àmbit de l’Àsia oriental des d’un punt de vista lingüístic, sociocultural i politicoeconòmic. En cas que es consideri necessari, es fa una entrevista personal.

d) Nivell d’anglès superior al B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües del Consell d’Europa (5 punts).

Complements de formació

L’estudiantat pot necessitar cursar complements de formació (màxim de 12 ECTS), de què es poden matricular juntament amb les assignatures del pla d’estudis del màster en funció de la formació prèvia i a proposta de la coordinació de la titulació, a fer entre les assignatures següents del grau en Estudis de l’Àsia Oriental:

  • Economia Aplicada de l’Àsia Oriental (6 ECTS).
  • Relacions Internacionals de l’Àsia Oriental (6 ECTS).
  • Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals de l’Àsia Oriental (6 ECTS).
  • Migració i Diàspores de l’Àsia Oriental (6 ECTS).
  • Temes Avançats d’Art i Cultura Popular de l’Àsia Oriental (6 ECTS).
  • Gènere, Literatura i Societat a l’Àsia Oriental (6 ECTS).
  • Diversitat Ètnica de l’Àsia Oriental (6 ECTS).