Màster oficial en Estudis Globals d'Àsia Oriental

Un màster pioner en la formació de professionals experts en les interaccions econòmiques, polítiques, culturals i ambientals amb l'Àsia oriental (Xina, Japó, Corea) a l'era de la globalització

Admissió Màster Oficial - Estudis Globals d'Àsia Oriental

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Podran accedir al màster els llicenciats i graduats en titulacions d’humanitats i ciències socials, preferentment els de les titulacions en Estudis d’Àsia Oriental, Antropologia, Ciències de la Comunicació, Ciències Econòmiques, Ciències Polítiques, Dret, Filologia, Filosofia, Geografia, Història de l’Art , Història, Humanitats, Relacions Internacionals, Sociologia, Traducció i Interpretació, o titulacions equivalents. Tots els alumnes hauran de complir els requisits lingüístics següents:
- Espanyol: nadiu o nivell igual al C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa (en el cas d’estudiants estrangers).
- Anglès: nadiu o nivell igual al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa.

També podran accedir al màster llicenciats i graduats en qualsevol altra titulació que acreditin experiència professional d’un mínim d’un any en el camp dels estudis de l’Àsia oriental, la política i les relacions internacionals, l’economia i el comerç internacional, la consultoria i la gestió cultural, la comunicació i les indústries culturals i creatives, la geografia i el medi ambient.

Criteris de selecció

En cas que la demanda d’estudiants superi el nombre de places ofertes, els criteris que s’aplicaran en l’adjudicació de places seran els següents:
 • Expedient acadèmic. Dins de l'expedient es tindrà en compte la titulació d'accés d'acord amb els requisits d'admissió (55%)
 • Experiència professional (Currículum vitae). Es valoraran especialment els següents elements: 1) l'experiència laboral en empreses, institucions, organitzacions nacionals o internacionals que centrin la seva activitat en l'àmbit de l'Àsia Oriental; 2) la realització de pràctiques professionals en empreses, institucions, organitzacions nacionals o internacionals que centrin la seva activitat en l'àmbit de l'Àsia Oriental; 3) la realització d'estades professionals en països d'Àsia Oriental (15%)
 • Nivell d'alguna de les llengües d'Àsia Oriental (xinès, japonès, coreà) igual o superior a l'B1 d'el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües de el Consell d'Europa, acreditat amb un títol oficial (15%)
 • Carta de motivació. Es valoraran especialment els següents elements: 1) l'experiència acadèmica i / o professional prèvia en relació amb l'Àsia Oriental; 2) la realització d'estades acadèmiques i / o professionals en països d'Àsia Oriental; 3) les capacitats i competències prèviament adquirides; 4) l'interès, els objectius i les perspectives futures en relació amb el màster (10%)
 • Nivell d'anglès superior a l'B2 d'el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües de el Consell d'Europa (5%)

Complements de formació

Als estudiants pot ser que els calgui cursar complements de formació, en funció de la seva formació prèvia i a proposta de la coordinació de la titulació en la comissió responsable dels estudis de màster de centre. Són un màxim de 12 ECTS que cal cursar el primer semestre del curs d’entre les assignatures del grau d'Estudis de l'Àsia Oriental següents:
 • Economia Aplicada d'Àsia Oriental (6 ECTS)
 • Relacions Internacionals d'Àsia Oriental (6 ECTS)
 • Empresa i Mercats Nacionals i Internacionals d'Àsia Oriental (6 ECTS)
 • Migració i Diàspores d'Àsia Oriental (6 ECTS)
 • Temes Avançats d'Art i Cultura Popular d'Àsia Oriental (6 ECTS)
 • Gènere, Literatura i Societat a l'Àsia Oriental (6 ECTS)