Màster Universitari en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

S’han fet diversos canvis en el pla d’estudis d’aquest màster. Consulta tota la informació de la nova versió al màster en Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology,Genomics and Biotechnology

Màster Oficial - Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals / Plant Biology, Genomics and Biotechnology

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

Els requisits d’admissió són els següents:
  • Llicenciatura o grau de Biologia, Biologia Ambiental, Biotecnologia, Genètica, Bioquímica, Microbiologia, Farmàcia, Enginyeria Agrícola i/o Forestal, Enginyeria i Tecnologia d’Aliments o titulacions equivalents.
  • Coneixements bàsics de llengua anglesa (nivell B1 del MECR o superior). En cas de no disposar de document acreditatiu, els estudiants poden sol·licitar una prova de comprensió i expressió a la comissió del màster de Biologia, Genòmica i Biotecnologia Vegetals.

Criteris de selecció

En cas que el nombre d’inscrits superi el de places ofertes, l’adjudicació de places es fa d’acord amb els criteris de prelació següents:

1. Expedient acadèmic (màxim 3 punts).
2. CV que reculli l’experiència professional i investigadora afí a l’àmbit del màster (màxim 1,5 punts).
3. Acreditació de llengua anglesa de nivell superior a B1 (màxim 0,5 punts).
4. Carta de motivació i/o entrevista personal (màxim 1 punt).

Complements de formació

No es preveuen complements de formació.