Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Màster de recerca a temps complert que ofereix formació avançada en el camp de la recerca empresarial amb vocació internacional i organitzat per tres universitats

Admissió Màster Oficial - Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Accés

Per accedir a aquest màster es requereix estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior o extracomunitari que faculti al país expenedor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.

Requisits d'admissió

 • Llicenciatura o grau d'Administració i Direcció d’Empreses, d’Economia, d’Enginyeria Industrial i enginyeries d’àrees afins.
 • Altres títols afins: graus o llicenciatures de Matemàtiques, Física, Informàtica i altres estudis afins.
 • Altres títols complementats amb estudis de postgrau d'Administració i Direcció d’Empreses o Economia.
 • Títols universitaris d’altres països en estudis d’àmbits afins.
 • Es recomana el coneixement de l’anglès a nivell d’usuari avançat B2.1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Criteris de selecció

La comissió d’admissió valora les sol·licituds atenent els criteris següents:

 • Títol de llicenciatura o grau i expedient acadèmic. Altres títols de postgrau amb el corresponent expedient acadèmic
 • Una o dues cartes de recomanació de professors universitaris, investigadors i excepcionalment, professionals que hagin participat en la formació professional de la persona candidata.
 • Un escrit en què la persona candidata explica l’interès i la motivació per fer el màster.
 • Activitats acadèmiques addicionals com ara cursos, seminaris, congressos, treballs d’investigació publicats, etc.
 • Experiència professional relacionada amb l’àmbit de coneixement del màster
 • Nivell d’anglès i altres idiomes.