Màster Universitari en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Màster de recerca a temps complert que ofereix formació avançada en el camp de la recerca empresarial amb vocació internacional i organitzat per tres universitats

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Perfil d'ingrés

El programa MMOBE pretén formar de manera avançada a estudiants per realitzar tasques d'investigació i anàlisi en el camp de l'economia de l'empresa. Per això, el programa estableix un perfil de l'estudiant que es considera idoni per cursar el màster. L'estudiant deu tenir unes qualitats basades en tres aspectes: capacitats, coneixements i interessos. Passem a detallar a continuació.
Capacitats recomanades
 • Capacitat per analitzar fenòmens de manera abstracta.
 • Capacitat per resoldre i extreure conclusions de problemes d'índole quantitativa.
 • Capacitat per revisar, criticar i sintetitzar anàlisis, assajos i articles sobre fenòmens econòmics.
 • Capacitat per distingir, relacionar i ordenar conceptes.
 • Capacitat per organitzar el temps de treball, obtenir resultats d'aprenentatge i comunicar-los de manera oral o escrita.
 • Capacitat per a col·laborar en equips multidisciplinaris i multiculturals en llengua anglesa amb objectius a curt termini.
 • Capacitat per adaptar-se a noves situacions i noves formes de treball i estudi.
Coneixements previs recomanats
 • Coneixements generals d'organització i direcció d'empreses.
 • Càlcul i optimització.
 • Estadística i nocions d'econometria.
 • Anglès a nivell d'usuari avançat B2.1 del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa.
Interessos
 • Interès per aprofundir en l'anàlisi de les empreses des d'un punt de vista conceptual i formal amb l'objectiu de millorar la seva comprensió.
 • Interès per entendre i millorar la gestió de les organitzacions atenent als diversos interessos que poden estar en joc.
 • Interès per entendre les mesures que els reguladors implementen per ordenar els mercats, promoure certes pràctiques empresarials o restringir altres.
 • Interès per conèixer i comprendre les interrelacions que es poden produir entre els fenòmens financers, les decisions empresarials i l'organització i estructura dels mercats.

Competències bàsiques

 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions amb els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

 • Comprendre, analitzar i resoldre problemes complexos relacionats amb l'eficiència de les organitzacions a partir d'un coneixement ampli dels instruments avançats de l'anàlisi econòmica de l'empresa.
 • Demostrar un coneixement de l'entorn econòmic i institucional en què els agents econòmics interactuen dins, oa través d', organitzacions econòmiques.
 • Demostrar que es coneixen els temes de recerca rellevants i els debats acadèmics actualment en curs en l'àmbit de l'economia de l'empresa i de les organitzacions.
 • Abordar de manera crítica les fonts documentals quantitatives rellevants per l'anàlisi econòmica de les organitzacions.
 • Analitzar l'estructura i l'evolució dels mercats de productes, de factors i el comportament òptim de l'empresa en ells.
 • Analitzar casos empresarials des d'una perspectiva teòrica amb la finalitat d'obtenir una major comprensió de les conductes organitzacionals.
 • Analitzar i sintetitzar grans i complexes quantitats d'informació quantitativa i qualitativa utilitzant tècniques estadístiques, economètriques i de programació matemàtica.
 • Conèixer el procés de formació dels mercats de capital, les seves característiques i la seva evolució per a una major comprensió del govern de l'empresa.
 • Aplicar els coneixements d'economia quantitativa en l'anàlisi de les polítiques financeres d'empresa.
 • Comprendre models quantitatius de l'empresa i interpretar els seus resultats.
 • Distingir les característiques i la interrelació de les diferents variables que condicionen l'estratègia corporativa.
 • Interpretar els debats teòrics més recents en relació a les formes de contractació, gestió i administració de les organitzacions.
 • Utilitzar les diferents metodologies de recerca, en els diferents àmbits de l'economia de l'empresa i de les àrees afins, per construir les explicacions relacionals i interpretatives que permetin una comprensió profunda del fenomen empresarial.
 • Dissenyar estratègies organitzatives a partir dels conceptes teòrics i les evidències empíriques disponibles.
 • Avaluar les decisions organitzatives sobre la base de criteris d'eficiència i equitat social.
 • Relacionar les diferents aportacions disciplinàries que poden donar origen a nous enfocaments a l'economia de l'empresa.
 • Elaborar propostes de foment de l'activitat empresarial sostenible basades en el desenvolupament organitzatiu.
 • Reconèixer els problemes associats a la comparabilitat de diferents realitats organitzatives en les investigacions amb dades internacionals.
 • Extreure conclusions vàlides per a la realitat empresarial a partir de les experiències obtingudes de l'anàlisi de casos.
 • Analitzar el comportament i les interrelacions entre els diferents agents interessats en l'esdevenir de l'empresa.
 • Comprendre el pas de models teòrics relacionats amb l'empresa a la seva aplicació empírica.
 • Reconèixer, recopilar i manipular les fonts documentals apropiades per al desenvolupament d'una investigació econòmica de les organitzacions.
 • Analitzar les diferents pràctiques i estratègies de recursos humans des de la racionalitat econòmica.

Competències transversals

 • Comunicar els resultats de la investigació utilitzant els diversos mitjans disponibles a audiències diverses.
 • Dominar els instruments tècnics i informàtics necessaris per poder desenvolupar estudis aplicats.
 • Identificar les fonts d'informació rellevants i els seus continguts per a la seva posterior explotació.
 • Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
 • Capacitat per treballar amb equips multidisciplinars i internacionals.
 • Desenvolupar un pensament crític i constructiu davant tasques pròpies i aliens.
 • Habilitat per motivar les anàlisis, interpretar resultats i presentar-los de forma clara i concisa en anglès.
 • Proposar, plantejar i desenvolupar una investigació independent i original i interpretar els resultats a nivell avançat.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.