Màster oficial en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Màster de recerca a temps complert que ofereix formació avançada en el camp de la recerca empresarial amb vocació internacional i organitzat per tres universitats

Pla d'estudis Màster Oficial - Gestió, Organització i Economia de l'Empresa / Management, Organization and Business Economics

Treballs de fi de màster

  1. El Treball de Fi de Màster és un mòdul important (15 ECTS) del programa MMOBE. Implica una càrrega de treball de 7,5 hores diàries durant 10-12 setmanes i per obtenir el títol cal aprovar-lo.
  2. El Treball de Fi de Màster és un treball de recerca independent en el que es demostra el coneixement ha adquirit l'estudiant durant el curs i la seva capacitat per complir els terminis. Després d'aprovar els altres mòduls, es comença al juny i s'ha d'entregar a principis de setembre. S'ha de defensar públicament a Palma de Mallorca cap a la primera o segona setmana de setembre. L'idioma del màster és l'anglès, per la qual cosa l'informe i les presentacions s'hauran de fer en aquest idioma. Una comissió puntuarà el Treball de Fi de Màster. Es considerarà, entre d'altres, les opinions del tutor i altres membres del professorat.
  3. El Treball de Fi de Màster ha de ser supervisat per almenys un professor del màster. Al maig els tutors suggereixen possibles projectes de treball. Els estudiants hauran d'informar quina és la seva primera, segona i tercera preferència. Per l'assignació dels projectes als estudiants es tindran en compte els seus expedients i preferències acadèmiques.

Només quedaran exempts d'aquest procés d'assignació aquells estudiants assignats prèviament a una proposta de recerca elaborada conjuntament amb una empresa (Treball de Fi de Màster Industrial), ja que en aquest cas la selecció del candidat es fa conjuntament amb l'empresa. En aquests casos hi haurà dos tutors, un professor MMOBE i un membre del personal de l'empresa. Les regles 1 i 2 d'aquest document també s'apliquen als projectes realitzats amb una empresa.

Hi ha diversos premis pel Treball de Fi de Màster: AECOC, AECOOP , AQUAE, AEM, ACCID, ESTIEM