Nous ajuts Encarna Sanahuja YII

Fotografia de la Facultat de Filosofia i Lletres

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2020 per la qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres a partir dels recursos concedits a la Menció Encarna Sanahuja Yll al Mínor d’Estudis de Gènere (UAB).

02/07/2020

La Facultat de Filosofia i Lletres disposa de dos programes d'estudis pioners a la UAB. Aquests tenen l'objectiu de fomentar l'organització d'activitats amb perspectiva de gènere que siguin rellevants en el context docent de la Facultat i facin visibles tant el Mínor d'Estudis de Gènere com el Grau d'Estudis Socioculturals de Gènere. 

A continuació s'especifiquen les característiques de la concessió d'ajuts dirigits a aquests àmbits. 

RESOLC:

Art. 1.

Aprovar les bases per a la concessió d’ajuts per a l’organització d’activitats, conferències, seminaris i congressos amb perspectiva de gènere en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres organitzats de manera conjunt per professorat i alumnat (Annex 1).

Art. 2.

Obrir la primera convocatòria corresponent a l’any 2020 per a la concessió d’ajuts per a l’organització de conferències, seminaris i congressos en el marc de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Art. 3.

3.1. Establir una única modalitat d’ajuts

3.2. Dotar-la amb una assignació de 1.000 euros

3.3. Cedir gratuïtament dels espais del centre sempre i quan l’activitat no tingui ingressos d’inscripció.

3.4. Fer el lliurament de l’import dels ajuts per transferència interna al centre de cost del Departament del sol·licitant beneficiari.

3.5. Condicionar la concessió dels ajuts a l’existència de crèdit adequat i suficient a l’hora de la resolució de concessió.

Art. 4.

4.1. Les sol·licituds s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica dg.lletres@uab.cat. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que serà únic, es pot obtenir a la pàgina web de la Facultat de Filosofia i Lletres (http://www.uab.cat/lletres)

4.2. El termini de presentació de les sol·licituds és de l’1 al 10 de juliol de 2020 a les 14:00h.

Art. 5.

5.1. L’òrgan competent per a la resolució d’aquesta convocatòria és el Degà de la Facultat de Filosofia i Lletres, prèvia consulta a la vicedegana responsable de les polítiques de gènere de la Facultat.

5.2. El termini per resoldre i notificar la resolució és de nou dies comptadors a partir de la data de tancament de la convocatòria.

5.3. El Deganat comunicarà mitjançant correu electrònic al signant de la sol·licitud la seva resolució que serà inapel·lable.

 

Notícies relacionades

signe del programa argó

Recerques per aprendre 2020-2021

El programa Argó de l'ICE de la UAB realitzarà conferències en format Teams per donar a conèixer les recerques que es fan des de diferents àrees de coneixement de les diverses facultats de la UAB. 

Totes les notícies