Mesures excepcionals per flexibilitzar l’avaluació acadèmica

Façana_Facultat_Lletres

Acord de la Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres que dona compliment a l’acord marc aprovat pel Consell de Govern (30/10/19) per flexibilitzar l’avaluació acadèmica de les assignatures amb docència al primer semestre del curs 2019-2020, en el context de la situació excepcional actual.
 

06/11/2019

La Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres, per donar compliment a l’acord marc aprovat pel Consell de Govern (30/10/19) per a la flexibilització de l’avaluació acadèmica de les assignatures amb docència al primer semestre del curs 2019-2020, en el context de la situació excepcional actual, acorda:

Primer. Obrir excepcionalment una via universal no contemplada en la normativa acadèmica de la UAB que consistirà en una prova de síntesi única per als estudiants que decideixin no acollir-se a l’avaluació continuada.

Segon. Aquesta opció d’avaluació es podrà exercir en les assignatures que l’estudiant triï, excepció feta de les següents, a causa de la seva naturalesa:
 

 • PRÀCTIQUES EXTERNES [tots els graus]
 • TFG [tots els graus que l’avaluen el primer semestre]
 • GRAU D’ANTROPOLOGIA
  • Pràctiques de camp en Antropologia Social i Cultural I
  • Tècniques de recerca en Antropologia Social i Cultural [4 ECTS PETNO]
 • GRAU D’ARQUEOLOGIA
  • Bioarqueologia
  • Arqueologia quantitativa
  • Anàlisi i estudis dels materials arqueològics
 • GRAU DE GEOGRAFIA, MA I PT / GEOGRAFIA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
  • Geografia de la muntanya
  • Geomorfologia
  • Fonaments d’ordenació del territori / Ordenació del territori [1 ECTS  PCAM]
  • Introducció a la cartografia [2 ECTS  PLAB]
  • Demografia i societats contemporànies [2 ECTS PLAB]
  • Mètodes quantitatius i estadístics [2 ECTS PLAB]
Tercer. Obrir un període fins el dia 15 de novembre a les 14.00h perquè l’estudiant que ho desitgi faci explícita la seva voluntat d’acollir-se a aquest sistema d’avaluació a través d’un formulari on line. Passat aquest termini cap estudiant no podrà acollir-se al sistema d’avaluació única. El vicedeganat d’ordenació acadèmica, a través de les coordinacions d’estudis, comunicarà al professorat els estudiants i les estudiants que s’hagin acollit a aquest sistema d’avaluació.

Quart. Mantenir l’avaluació continuada per a aquells estudiants i aquelles estudiants que així ho desitgin, sense que ho hagin de fer explícit.

Cinquè. La prova de síntesi és un examen que comprèn tot el temari de l'assignatura i s’avaluarà sobre el 100% de la nota. El professorat indicarà els materials recomanats per preparar la prova de síntesi.

Sisè. En canvi, l’examen final en el mode d’avaluació continuada (si l’assignatura el contempla) té el pes que la guia docent li assigna i que no pot excedir el 50%.

Setè. La prova de síntesi es realitzarà segons calendari establert per la facultat en el període del 13 al 17 de gener de 2020. Aquesta mesura obliga a modificar el calendari acadèmic aprovat en la JP (06/05/19). El calendari serà comunicat a l’estudiantat i al professorat abans del dia 15 de desembre de 2019.

Vuitè. La prova de síntesi única tindrà una duració de dues hores i es desenvoluparà preferentment al matí.

Novè. El professorat podrà realitzar la prova de síntesi única (als estudiants que s’hi hagin acollit) i, si escau, l’examen final (als estudiants que hagin seguit l’avaluació continuada) el mateix dia i en el mateix horari.

Desè. La prova de síntesi única podrà ser objecte de recuperació en el període establert per a les proves de recuperació, entre el 20 i el 31 de gener de 2020, en el mateix horari i duració que les proves de recuperació establertes per a l’avaluació continuada.

Onzè. La difusió d’aquest acord es farà a través del correu electrònic, de la pàgina web de la Facultat, del Campus Virtual i de les xarxes socials adients.

Dotzè. L’ aplicació de l’acord no és discrecional.


Deganat de la Facultat de Filosofia i Lletres
4 de novembre de 2019


La sol·licitud per acollir-se a aquesta via excepcional s'haurà de fer accedint a l'aplicatiu https://eformularis.uab.cat/group/deganatfilosofialletres/renunciaavaluaciocontinuada abans del dia 15 de novembre a les 14.00h.
 

 

Notícies relacionades

IgualtatGenere

Creada la Comissió d'Igualtat de la UAB

La UAB ha aprovat la creació de la Comissió d'Igualtat, delegada del Consell de Govern, que ha de coordinar els Plans d'igualtat de la Universitat i impulsar i supervisar les polítiques universitàries de prevenció i actuació davant possibles situacions i actituds discriminatòries, entre d'altres.

EscolaPostgrau

L'Escola de Doctorat i la de Postgrau celebren el 25è aniversari

L'Escola de Doctorat i l'Escola de Postgrau de la UAB celebren el 25è aniversari del seu naixement amb un acte que tindrà lloc el dimecres, 6 de novembre, i que comptarà amb la participació de destacades persones relacionades amb els centres, que avui dia ofereixen servei a més de 8.000 alumnes.

Totes les notícies