La UAB posa en marxa la Comissió de Convivència

Comissió de Convivència

La Comissió de Convivència de la UAB vetlla perquè els conflictes que sorgeixin entre els membres de la comunitat universitària es puguin resoldre a través de mitjans alternatius de mediació.

19/01/2024

Per tal de vetllar perquè els conflictes de convivència que hi pugui haver entre els membres de la comunitat universitària es resolguin a través de mitjans alternatius de resolució de conflictes es va constituir la Comissió de Convivència de la UAB.

Aquesta comissió està  formada per tres representants del personal docent i investigador, tres representants del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis i tres representants de l’alumnat, i té com a principals funcions:

Canalitzar les iniciatives i propostes per millorar la convivència a la Universitat, i formular propostes en aquest àmbit.

Promoure el mecanisme de mediació per mirar de donar resposta als conflictes que es puguin plantejar per vulneració de les Normes de convivència (aprovades per acord del Consell de Govern de 16 de març de 2023).

Proposar l’òrgan o la persona responsable de la mediació a les parts d’un conflicte de convivència, que l’han d’acceptar explícitament.

Tramitar el procediment de mediació com a alternativa al règim sancionador dels estudiants, d’acord amb les competències de la Comissió.

Les sol·licituds de mediació, queixes i denúncies que formin part de l’àmbit d’actuació de la Comissió es poden fer arribar a través de l’adreça electrònica sec.general@uab.cat o per qualsevol altre mitjà admès en dret.

Més informació: Normes de Convivència de la UAB