Informació sobre la planificació del curs 2020-2021 del Màster en Arxivística i Gestió de Documents

Alumne a l'aula amb un ordinador

Atesa la situació excepcional ocasionada per la COVID-19, el seguiment del Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents per al primer semestre del curs 2020-2021 es basarà en un model de semipresencialitat de la docència que combina activitats formatives presencials i no presencials. 

02/09/2020

L'Escola implementarà, durant el primer semestre del curs 2020-2021, un model de docència semipresencial per al Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents.

Aquest model permet preservar la presencialitat en tot allò que es considera imprescindible (pràctiques, seminaris, exàmens, proves,...) i oferir la resta en modalitat no presencial. Tot i així, s’ha de tenir en compte que en aquests criteris hi pot haver modificacions en funció de l‘evolució de la situació sanitària.

Durant el primer semestre, la docència presencial ha de permetre desenvolupar competències que no es podrien desenvolupar de cap altra manera (situació d’aprenentatge) o mostrar competències en situació de control (situació d’avaluació). La docència en línia ha de permetre construir i estructurar el coneixement i desenvolupar competències de manera dirigida però amb un nivell elevat d’autonomia per part de l’alumne.

L’equip docent és qui té competències per estructurar la docència en funció d’aquests paràmetres. Es prioritzarà la presencialitat de les activitats pràctiques i es reserva l’espai virtual per a qüestions teòriques, de lectura, reflexió i anàlisi que l’alumnat pot realitzar de manera individual.

Horaris

La docència que s’iniciï de manera no presencial ha de garantir la interacció mínima setmanal amb l’alumnat, tant pel que fa a la interacció docent-grup d’alumnes, com pel que fa a la tutorització i al seguiment del progrés de l’alumnat. Els horaris s’han de mantenir durant tot el curs independentment de la modalitat docent que s’apliqui d’acord amb les necessitats sanitàries. El professorat imparteix les seves classes en l’horari que té assignat, independentment de la modalitat de docència.

L’horari de referència és l’ordinari, a partir del qual es podran fer adaptacions segons les necessitats docents i les possibilitats de la situació. Aquestes modificacions cal acordar-les juntament amb la Coordinació de titulació amb temps suficient per informar a l’alumnat.

Les sessions de classe virtual no podran tenir una durada superior als 90 minuts i es podran tractar aspectes teòrics, resolució d’exercicis, realització de pràctiques, plantejament de debats,... segons el criteri del professorat. 

Presencialitat

Les sessions presencials quedaran estipulades per calendari a l’inici del curs, per línia formativa i per aula, i es publicaran al campus virtual de cada línia formativa per al coneixement de l’estudiantat. Les sessions presencials es realitzaran a les aules de l’Edifici Blanc adaptades per mantenir la distància de seguretat i garantir la higiene dels espais.

Les activitats d’avaluació es podran fer de manera presencial, d’acord amb les limitacions d’ocupació d’espais. No obstant això, cal recordar que segueix estant vigent el model d’avaluació contínua que igualment pot incloure activitats avaluatives lliurades durant el semestre de manera no presencial. Les entregues d’activitats d’avaluació durant el tot curs es faran sempre per mitjans telemàtics, en els espais corresponents a les aules virtuals de l’entorn Moodle.

Tutories

Pel que fa a les tutories, es prioritzarà la realització de tutories de manera virtual. Caldrà que el professorat indiqui a l’alumnat la disponibilitat horària per a fer-les.

El canal de comunicació oficial és l’aula virtual, a través dels fòrums d’avisos i notícies i els fòrums de debat. Per a comunicacions personalitzades amb l’alumnat, cal utilitzar sempre el correu corporatiu UAB o l’apartat de Missatges del Moodle.

Per a més informació, consulta el document: Instrucció per a la semi-presencialitat en el Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents (curs 2020-2021).