Entrevista amb el síndic de la Facultat de Dret

Fotografia de José Antonio Fernández Amor, Síndic de la Facultat de Dret

Conversem amb José Antonio Fernández Amor, síndic de la Facultat de Dret des del 16 de maig de 2023.

15/11/2023

"Voldria compartir la reflexió que entenc que el càrrec que represento és un mecanisme per fer aportacions en la direcció de la millora de la qualitat del servei públic que la nostra Facultat ha de realitzar dia a dia i a la que tenen dret els seus usuaris."

Moltes gràcies per dedicar un temps a fer aquesta entrevista, José Antonio. Actualment ets el síndic de la Facultat de Dret, cert? Quant temps portes exercint aquest càrrec?

Sí. Exerceixo com a Síndic des del 16 de maig de 2023, succeint en el càrrec a la Dra. Carolina Gala Duran.

 

Ens agradaria saber més sobre el paper del síndic de la nostra Facultat. Podries explicar-nos quines funcions tens?

El càrrec pot actuar d’ofici o a instància de part i té una funció general d’observar la qualitat de les relacions entre les persones i la institució. En aquest sentit, la tasca principal és la de vetllar pel compliment i la efectivitat dels drets de la comunitat universitària que acull la Facultat de Dret. Per poder fer el treball, per una banda, compta amb plena autonomia i no esta subjecte a cap directriu per part dels òrgans de govern de la Facultat i, per altra banda, els òrgans de la institució han de col·laborar.

Però, com tota institució, té límits. No pot modificar o canviar actes o resolucions administratives ja que queda fora de la seva competència, encara que sí pot proposar criteris per la seva modificació.

L’actuació realitzada ha de ser presentada cada any a la Junta de Facultat mitjançant un informe (els quals es poden consultar a la web) en la que s’han de relacionar els casos presentats i les accions adoptades, així com les suggerències que s’haurien d’incorporar per millorar el servei.

 

Perfecte, ara que ja sabem les teves funcions; com ens pot ajudar el síndic, als estudiants?

Com he dit abans, puc actuar a instància de part. Els estudiants es poden adreçar a mi a través del correu sindic.dret@uab.cat i, d’acord amb la regulació del càrrec, he de donar resposta en un termini de 30 dies naturals.

Les qüestions que em poden plantejar són, en general, totes aquelles en les que entenguin que l’actuació de la institució no es correspon amb el contingut dels seus drets com estudiants. Des d’aquest punt de partida, el meu procedir consisteix en estudiar el cas i, si s’escau, fer les observacions oportunes a les parts implicades.

Però, pot ser, la pregunta és què poden esperar els estudiants de la meva acció. Si bé, com he dit, no formo part de l’aparell administratiu que formalitza les relacions entre persona i institució i no tinc capacitat de modificar resolucions, sí que tinc la funció de fer de canal de comunicació entre els estudiants i els diversos àmbits que composen la institució. D’aquesta disposen d’una eina més per tractar els problemes que es poden presentar durant el transcurs de la carrera.

 

Aleshores, per posar-nos en contacte amb el síndic de la Facultat, quins passos hauríem de seguir, els estudiants?

Com ja he dit, es poden adreçar a mi a través del correu sindic.dret@uab.cat. Poden trobar informació sobre la institució a la pàgina web. Es necessari realitzar un escrit raonat que podria tenir els següents elements: dades (com nom i cognom, DNI, Direcció, email, vinculació amb la Facultat, estudis, etc...), l’exposició de la queixa i la seva sol·licitud.

 

D’acord, doncs moltes gràcies per parlar-nos de la figura del síndic i ensenyar-nos la seva importància. Voldries afegir alguna cosa més?

Voldria compartir la reflexió que entenc que el càrrec que represento és un mecanisme per fer aportacions en la direcció de la millora de la qualitat del servei públic que la nostra Facultat ha de realitzar dia a dia i a la que tenen dret els seus usuaris.

 

Agraïm molt la teva col·laboració.