Enquestes d'avaluació del primer semestre

Enquestes d'avaluació docent

Les enquestes d'avaluació del primer semestre del curs 2021-2022 corresponents a l’actuació docent del professorat i a les assignatures / mòduls es podran respondre entre el 10 i el 25 de febrer.

08/02/2022

L'enquesta sobre l'actuació docent del professorat la responen els alumnes cada semestre. És l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels estudiants sobre qüestions relacionades amb l'activitat desenvolupada pel professorat a l'aula, i al mateix temps permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions.

Aquesta enquesta es pot respondre mitjançant la pàgina web d'enquestes del 10 al 25 de febrer de 2022. Enguany, s’ha endarrerit respecte a la planificació inicial a causa del ciberatac patit per la UAB que no ha permès programar-la fins a la recuperació dels aplicatius necessaris per a la seva realització. Per aquest motiu, a diferència d’anteriors períodes lectius, hi ha un període unificat per a respondre-la a tots els centres.
 
L'Avaluació de les assignatures/mòduls de grau universitari és l'eina que permet conèixer el grau de satisfacció dels estudiants sobre qüestions relacionades amb l'assignatura de grau que està matriculat, i al mateix temps, permet avaluar i millorar el desenvolupament de les titulacions. L'opinió de l'alumnat sobre el contingut de les assignatures/mòduls és bàsica a l'hora de detectar els punts forts i els febles en el desenvolupament. La seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal que les titulacions responguin a les expectatives d'aprenentatge dels usuaris.

Les titulacions de la UAB s'avaluen constantment per a la seva millora. Les enquestes d'avaluació són una eina bàsica per detectar els punts forts i els febles de l'oferta formativa, el contingut de les matèries i l'actuació del professorat. La UAB anima als seus estudiants i titulats a respondre-les ja que la seva valoració permet introduir els ajustos necessaris per tal de que responguin a les expectatives d'aprenentatge.

La UAB garanteix la confidencialitat de les valoracions que l'alumnat atorga al seu professorat i de les assignatures/mòduls, ja que la identificació personal de l'alumnat -necessària per tal d'assegurar que cada alumne només respon els qüestionaris que li corresponen- i les valoracions que aquests fan, no estan relacionades, i no tenen possibilitat de connexió.

Més informació: Pàgina web d'enquestes de la UAB