Convocatòria de la Junta Permanent

Sala de Juntes de la Facultat de Filosofia i Lletres

La degana convoca els membres de la Junta Permanent a una reunió ordinària el proper 31 de maig de 2023, a les 15:30h en primera convocatòria i a les 16h en segona, en format presencial a la Sala de Graus.

25/05/2023

La degana convoca els membres de la Junta Permanent a una reunió ordinària el proper 31 de maig de 2023, a les 15:30h en primera convocatòria i a les 16h en segona, en format presencial a la Sala de Graus amb el següent ordre del dia:

  1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.  
  2. Aprovació, si escau, de membres de tribunals de professorat lector. 
  3. Aprovació, si escau, de canvis en el calendari acadèmic 2023-24. 
  4. Aprovació, si escau, de l’extinció del Màster en Francès i Diversitat Lingüística.  
  5. Aprovació, si escau, de la Comissió de Pla d’Estudis per a la reverificació del Grau en Humanitats.  
  6. Aprovació, si escau, dels Plans Docents de Grau i de Màster del curs 2023-24.  
  7. Aprovació, si escau, dels informes de revisió del SGIQ 2020-2022. Anàlisi dels punts forts i dels punts febles en la gestió de la Facultat.  
  8. Informació sobre el model d’acta de les Comissions de Docència.  
  9. Informacions de l’equip de deganat. 
  10. Torn obert de paraules.