Convocatòria de Junta de Facultat

EntradaFacultat

El degà convoca als membres de la Junta de Facultat a una reunió ordinària que tindrà lloc a l'aula 501 del centre el proper dia 19 de desembre a les 15.30h en primera convocatòria i a les 16.00h en segona convocatòria.

04/12/2017

El degà convoca als membres de la Junta de Facultat a una reunió ordinària que tindrà lloc a l'aula 501 del centre el proper dia 19 de desembre a les 15.30h en primera convocatòria i a les 16.00h en segona, amb el següent ordre del dia:

1.        Constitució de la Junta de Facultat (resultant de les eleccions del mes de maig).
2.        Aprovació, si escau, de l'acta anterior.
3.        Elecció de representants a la Junta Permanent.
4.        Aprovació, si escau, dels membres designats pel centre en els concursos per a la provisió de places per mèrits rellevants.
5.        Aprovació, si escau, de l'informe de seguiment del centre.
6.        Informe del Degà.
7.        Torn obert de paraules.

A efectes de presentació de candidatures a la Junta Permanent (punt 3) per part dels estudiants, del professorat no permanent i del PAS, seran vàlides les candidatures ja presentades per a la sessió ajornada de la Junta de Facultat i aquelles noves que es puguin presentar abans del dia 15 de desembre a les 17.00h al Deganat (dg.lletres@uab.cat).

 

Notícies relacionades

Totes les notícies