Avaluació Única 2023-2024. Informació i formulari de sol·licitud

Estudiants asseguts a l'escala de la plaça cívica

  

05/09/2023

D’acord amb la normativa acadèmica vigent l’alumnat matriculat a qualsevol titulació (Grau o Màster) de la Facultat pot sol·licitar l’avaluació única “en aquelles assignatures que ho permetin, degut als seus continguts i metodologies docents, i així ho estableixin  en la guia docent, la qual ha d’explicitar el sistema d'avaluació a seguir” (Article 265, punt 1).

Cal tenir present que la sol·licitud d’avaluació única no implica la no assistència a classe sinó la renúncia a l’avaluació continuada i suposa el lliurament en una única data (però no en una única activitat) del nombre necessari d’evidències avaluadores per acreditar i garantir la consecució dels objectius i els resultats d'aprenentatge establerts en l’assignatura.

Un cop aprovades per les comissions de docència de cada Grau i Màster i, en el seu conjunt, per la Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres, les assignatures amb l'opció d'avaluació única a cada Grau per al curs 2023-2024 es recullen en aquest llistat i les de Màster en aquesta relació.

Per sol·licitar l’avaluació única, l’alumnat ha de presentar una sol·licitud al centre dins dels terminis fixats i especificar les assignatures per a les quals la sol·licita.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS (curs 2023-2024)

  • Primer semestre: des del 18.09.2023 fins el 06.10.2023.
  • Segon semestre: des del 12.02.2024 fins el 23.02.2024.

De manera excepcional, en cas de situacions sobrevingudes i degudament justificades, es podrà sol·licitar l’avaluació única fora dels terminis establerts.

 

FORMULARI DE SOL·LICITUD:

Podeu sol·licitar l’avaluació única d’assignatures de Grau o de Màster programades al primer semestre del curs 2023-2024 mitjançant l’enllaç corresponent:

  • Avaluació Única d’assignatures de GRAU
  • Avaluació Única d’assignatures de MÀSTER