Acords de la Junta Permanent de Facultat

Junta Permanent

El degà va convocar als membres de la Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres el passat dijous 15 d'abril.

07/04/2021

 

Ordre del dia:

1. Aprovació, si escau, de l'acta anterior
2. Aprovació, si escau, de membres de comissions de concursos de professorat
3. Ratificació, si escau, de les memòries de grau 
4. Informació sobre la Biblioteca d'Humanitats
5. Informe del degà
6. Retiment de comptes del període 2015-2021 de mandat del degà
7. Afers Acadèmics
      a. Aprovació, si escau, de la proposta de places per canvi d'estudis
      b. Aprovació, si escau, de la proposta de places per convalidació d'estudis
      c. Aprovació, si escau, del dia de la Festa de la Facultat curs 2021-2022

8. Torn obert de paraules.

 

Podeu consultar tota la documentació aprovada a l'apartat Junta Permanent del següent enllaç.