Doctorats La UAB és reconeguda internacionalment per la qualitat i la innovació en la recerca.
Tria futur, tria UAB.

Concurs Tesi en 4 Minuts

Informació general

Tesi4minuts

El concurs Tesi en 4 minuts té com a objectiu plantejar als estudiants de doctorat, de qualsevol disciplina científica, el repte d’explicar oralment la seva recerca durant un temps màxim de 4 minuts en un llenguatge senzill i fàcilment comprensible per un públic general.

El guanyador o guanyadora participarà com a representant de la UAB al concurs de la Fundació Catalana per a la Recerca, “Tesis en 4 minuts”, que té un primer premi de 3.000€.

Si sou estudiants de segon curs de doctorat i encara no teniu defensada la tesi, no dubteu en participar!

 • Ser estudiant de doctorat de la UAB, com a mínim en el segon curs, amb la seva matrícula activa i abonada.
 • No tenir defensada la tesi doctoral el dia de la convocatòria del concurs.
 • Tenir el vistiplau del director o directora de la tesi doctoral.
 • Compromís de ser-hi el dia de la celebració del concurs, atès que no està permesa la participació a distància.
 • Compromís d’ometre durant la presentació en públic qualsevol dada o informació confidencial respecte a la recerca.
 • Compromís del guanyador o guanyadora de participar com a representant de la UAB en el concurs de la Fundació Catalana per a la Recerca: “Tesis en 4 minuts” i que es realitzarà el mes de juny de 2021 (en cas de força major la representació recauria en el segon premi).

El concurs consta de dues fases:

 1. Primera fase: els aspirants hauran d’enviar propostes per escrit d’un màxim de 500 paraules mitjançant un formulari que trobaran al web. Aquest formulari inclourà les dades personals, el resum en català, castellà o anglès sobre la seva tesi doctoral, el qual ha de ser en un llenguatge divulgatiu per ser entès per un públic no expert en la matèria.
 • La selecció de les propostes que passaran a la final, la realitzarà una comissió formada per investigadors de la UAB i membres de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat. La comissió valorarà la capacitat de síntesi i el llenguatge divulgatiu de la redacció de les propostes.
 • El termini per inscriure’s al concurs serà del 4 al 22 de març de 2021. El 27 d’abril de 2021 es comunicaran per correu electrònic les candidatures seleccionades que passaran a la següent fase.
 1. Segona fase: les persones seleccionades hauran de preparar una presentació oral de quatre minuts de durada sobre el tema de recerca amb el qual s’han presentat i que es realitzarà el 18 de maig de 2021.
Presentacions:
 • Es considera que una presentació ha començat quan el/la participant parla.
 • Es poden fer servir com a llengües el català, el castellà i l’anglès.
 • Com a material de suport només es poden fer servir diapositives estàtiques, i es recomana no utilitzar més de dues diapositives.
 • No es permet vídeo, ni so, ni instruments musicals, ni disfresses.
 • S’admet l’acompanyament d’algun material. Es recomana que sigui mínim.

Les presentacions seran un acte retransmès en directe pel canal de YouTube de la UAB. L’ordre de les presentacions per a la segona fase s’establirà mitjançant un sorteig de la comissió organitzadora.

El jurat estarà format per un representant del vicerectorat d’Alumnat i d’Ocupabilitat,  un representant del vicerectorat de Recerca i de Transferència, un representant de l’Escola de Doctorat, un representant de l’Àrea de Comunicació i de Promoció i dos representants de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat.

El jurat premia les dues millors presentacions (primer i segon premis), i també hi ha un premi del públic.
 

             

El premi del públic és compatible amb els premis del jurat. La dotació econòmica és acumulable.

Podeu consultar les bases del concurs Tesi en 4 minuts en el document que trobareu a continuació. 

 

Propietat intel·lectual i industrial

La UAB farà una àmplia difusió del concurs. Així mateix, enregistrarà l’acte i editarà peces audiovisuals amb finalitats de promoció de la Universitat. En tots els casos se n’esmentarà l’autoria i no hi haurà cap contraprestació econòmica més enllà dels premis descrits al punt anterior.

Protecció de dades

Les dades personals s’incorporaran al fitxer de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb domicili a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès, 08193). El tractament de les dades té per finalitat gestionar el bon funcionament del concurs. La persona responsable del tractament és Immaculada Ponte, secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat (telèfon: 93 586 85 53, correu electrònic: escola.doctorat@uab.cat).

Les dades personals no seran cedides a terceres persones, excepte en els casos en què legalment estigui permès o sigui de compliment obligat. Les dades es conservaran durant un període de temps indefinit.

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els participants tenen dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment atorgat, i poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació del tractament i la portabilitat de les dades davant la persona responsable del tractament o la Secretaria General de la UAB, a l’edifici del Rectorat del campus universitari de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o mitjançant un correu electrònic a escola.doctorat@uab.cat.
Les consultes oportunes en relació amb el tractament de les dades personals també es poden adreçar a l’ens responsable de protecció de dades de la UAB: proteccio.dades@uab.cat. Així mateix, es poden presentar les reclamacions que es considerin adients davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Acceptació de les bases i normativa d’aplicació

La participació en aquesta convocatòria suposa la plena acceptació d’aquestes bases. Qualsevol dubte sobre la interpretació o qualsevol incidència que es pugui produir durant el període de vigència de la convocatòria les ha de resoldre la unitat organitzadora, les decisions de la qual són inapel·lables.