Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Microscòpia i Difracció de Raigs X

Política de Qualitat i Protecció de Dades

Protecció de Dades 

Segons el Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades es processen amb les finalitats descrites al següent document:

Tractament de dades personals SM

El tractament de les dades personals de categories especials (dades biomètriques) es fa sobre la base jurídica de l'execució del contracte o en el compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics del responsable del tractament en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social.

En aquest cas, els usuaris que ens facilitin aquest tipus de dada hauran de signar el seu consentiment explícit al següent formulari:

Tractament de dades personals - e-Formularis (uab.cat)

Qualitat 

La Direcció de l’SM, en coherència amb la política establerta per als SCT, manifesta el seu lideratge i el seu compromís amb la professionalitat i qualitat dels serveis que ofereixen. Es troba dotat de personal altament qualificat, en permanent formació, que ofereix assessorament i suport tècnic a mida, a disposició dels diferents investigadors. Per altre banda, la Direcció manifesta tanmateix el compromís amb el desenvolupament i la implementació del sistema de gestió de la qualitat basat en la ISO 9001:2015 i el Codi de Bones Pràctiques a la Recerca (BPR). Els seus objectius es troben totalment alineats amb els objectius dels SCT.  

L’SM presta serveis de caràcter instrumental per al desenvolupament de projectes de recerca, innovació i de transferència de coneixement transmetent el seu Know How i oferint les seves instal·lacions.