Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Genòmica (SG)

Tarifes

En la comissió Econòmica del Consell Social del dia 11 de desembre del 2022 (acord 104/2020) de data 11 de desembre, s'han aprovata les tarifes de les unitats tecnològiques dels serveis cientificotècnics per a l'any 2023.

La comissió econòmica del Consell social de la UAB ha acordat l'increment del 10% de les tarifes del Servei de Genòmica a partir de l'1 de Gener del 2023.

El Model econòmic dels SCT aprovat per l'Àrea de Recerca de la UAB estableix que les tarifes aplicades han de repercutir el cost real del servei prestat en funció del grau de vinculació de la institució d'origen a la UAB, al PRUAB i a l'UABCEI, de forma que, un major grau de vinculació amb la UAB comporti una tarifa menor. En conseqüència,  es creen tres tipus de tarifes bàsiques (interna, mixta i externa) adreçades a diferents tipus d'usuaris, a les quals s'afegiran altres tarifes especials acordades per la UAB.

La taula següent resumeix els tipus de tarifes vigents actualment a la UAB i els usuaris a qui s'apliquen:

 • UAB interna

  Usuaris de la UAB amb projectes interns

  Càrrec intern

 • UAB interna + IVA

  Aplicada a CRAG i FIRHVH

  Factura + IVA

 • Mixta 1 A

  Usuaris de la UAB amb projectes externs (convenis)

  Càrrec intern

 • Mixta 1B

  Centres PRUAB, ETB + Spin-off UAB

  Factura + IVA

 • Mixta 2

  Altres empreses de la UAB, Entitats CEI

  Factura + IVA

 • Externa

  Entidades públicas o privadas NO vinculadas a la UAB

  Factura + IVA