Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Genòmica (SG)

Política de Qualitat i Protecció de Dades

Segons el Reglament (UE) 2016/679 sobre protecció de persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que les vostres dades es processen amb les finalitats descrites al següent document: 

Tractament de dades personals SGiEB 

Qualitat 

La Direcció de l’SGiEB, en coherència amb la política establerta per als SCT, manifesta el seu lideratge i el seu compromís amb la professionalitat i qualitat dels serveis que ofereixen. Es troba dotat de personal altament qualificat, en permanent formació, que ofereix assessorament i suport tècnic a mida, a disposició dels diferents investigadors. Per altre banda, la Direcció manifesta tanmateix el compromís amb el desenvolupament i la implementació del sistema de gestió de la qualitat basat en la ISO 9001:2015 i el Codi de Bones Pràctiques a la Recerca (BPR). Els seus objectius es troben totalment alineats amb els objectius dels SCT. 

L’SGiEB presta serveis de caràcter instrumental per al desenvolupament de projectes de recerca, innovació i de transferència de coneixement transmetent el seu Know How i oferint les seves instal·lacions.