Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Genòmica (SG)

Normativa

Control de la producció i de la prestació del servei 

L’SG controla la planificació de la seves prestacions i l'execució de la producció i la prestació de servei fonamentalment amb dos sistemàtiques: 

 • Les sol·licituds s’entren al Registre de recepció de mostres i seguiment d’assaigs. 
 • Pels projectes, la seva planificació es recull en les Ofertes preparades pel SG. 

D’altra banda els aspectes i punts de control consten en les fitxes de procés clau i als procediments que descriuen cada procés. Es contempla en cada cas, segons el tipus de prestació: 

 • La disponibilitat d'informació que descriu les característiques del producte. 
 • La disponibilitat d'instruccions de treball necessàries. 
 • L'ús de l'equip apropiat. 
 • La disponibilitat i l'ús d'equips de seguiment i de mesura. 
 • La implementació d'activitats de seguiment i de mesura. 
 • La implementació d'activitats d'alliberament, de lliurament i de prestació de serveis posteriors al lliurament del producte 

Validació dels processos de la producció i de la prestació del servei 

L’SG realitza la verificació dels seus resultats abans del seu lliurament. No obstant en determinats cassos, la validació final l’ha d’aportar el client, ja que les deficiències sols es fan paleses quan s'està utilitzant el producte o ja s'ha prestat el servei. Es contempla: 

 • L'aprovació dels equips i la qualificació del personal. 
 • L'ús de mètodes i procediments específics. 
 • Els requisits dels registres. 
 • La revalidació. 

Identificació i traçabilitat 

L’SG assegura la identificació i traçabilitat dels seus productes i el procediment es descriu en cadascun dels procediments indicats a l’apartat Control de la producció i de la prestació del servei.

Propietat del client 

L’SG té cura de la propietat del client mentre es troba en les seves instal·lacions. 

Totes les instal·lacions de l’SG disposen dels mitjans necessaris per garantir la confidencialitat dels serveis prestats ja sigui en els despatxos de treball, o en els arxius de documentació. A les sales de reunions es garanteix la confidencialitat, a l’hora de rebre als clients i mantenir reunions de treball. Si existeixen requisits 

específics respecte la signatura d’acords de confidencialitat s’indiquen en el contracte. D’altra banda tot el personal de l’SG disposa de contractes de confidencialitat signats en relació al desenvolupament de tasques a l’SG. 

S’han establert pautes pel seu control i seguiment que es descriuen als procediments SG/GN/0006: Gestió de mostres. La identificació, verificació, protecció i manteniment dels béns que són propietat del client 

segueixen la mateixa sistemàtica aplicada als productes del Centre. Qualsevol anomalia es tracta com una incidència i s’efectua el seu tractament seguint el SG/GN/0021: Gestió d’accions de millora. 

Preservació del producte 

L’SG ha definit els sistemes utilitzats per preservar la conformitat dels productes des de la recepció, els processos interns, la inspecció, l’embalatge i la posada a disposició del client . La preservació proporcionada és l’adequada al tipus de producte generat i es descriuen els procediments clau esmentats. 

Servei post- venda 

El Servei Postvenda permet garantir una atenció informativa i tècnica sobre els serveis subministrats pel SG després del seu lliurament al Client enfront de possibles anomalies de funcionament, i la demanda d'informació. Aquest compromís s’indica en cada contracte. 

 • Garantia Tècnica: L’SG ofereix assessorament sobre els aspectes tècnics d’un servei una vegada aquest ja ha finalitzat. Aquest assessorament es perllonga per un període que s’estableix a partir de la finalització, i pot ser més o menys llarg en funció de les seves característiques, a no ser que s’acordi un període determinat durant la definició inicial d’aquest. 
 • Continuïtat: A petició del Client, s’estableix la possibilitat d’ampliar el que s’ha especificat en el contracte mitjançant l’elaboració i acceptació de noves ofertes per l’ampliació del servei o la signatura d’un nou contracte.