Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Servei de Genòmica (SG)

Altres serveis

Oferim diferents tipus de serveis:

 • Col·laboració en projectes de I+D de Biologia Molecular
 • Assessorament i Formació en les àrees de coneixement del Servei
 • Autoservei de part de l'equipament del Servei
 • Serveis integrats de Biologia Molecular i Genòmica
 • Analítiques puntuals de mostres de DNA i RNA com: 

DNA Aplicacions

Extracció DNA

 • Eucariota
 • Procariota

Seqüenciació automàtica de DNA:

 • Recerca de mutacions
 • Verificació de clonatges

Seqüenciació massiva:

 • Seqüenciació de novo i reseqüenciació de genomes petits
 • Seqüenciació d'amplicons
 • Metagenòmica mitjançant 16S
 • Seqüenciació d'RNA i small RNA
 • ChIP-Seq

Anàlisis de fragments (GeneMapper):

 • Estudis de poblacions mitjançant marcadors microsatèl·lits, SNPs, etc
 • Dosis gèniques
 • Detecció de mutacions puntuals
 • SNPs
 • Metil·lació del DNA  

Serveis a la investigació:

 • Disseny de projectes de seqüenciació de DNA a petita i gran escala.
 • Preparació de mostres, execució i anàlisis de reaccions de seqüenciació de DNA.
 • Suport cientificotècnic i formació d'usuaris. Anàlisis de seqüències i accés a bases de dades.
 • Quantificació de DNA
 • Real-Time PCR (High Resolution Melting -HRM-)

RNA Aplicacions

Extracció RNA

 • Eucariota
 • Procariota

Material de partida per a realitzar l’anàlisi d’expressió gènica

Seqüenciació de virus de RNA    

Serveis a la investigació:

 • Anàlisi qualitat RNA
 • Quantificació RNA
 • ReTro PCR
 • Real-Time PCR
 • Seqüenciació massiva