Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
La Ciència Oberta de la UAB

Estratègia de la Ciència Oberta a la UAB i compromisos

L'estratègia de Ciència Oberta de la UAB

La Ciència Oberta és una prioritat per a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  En el seu Pla Estratègic 2030, s’emfatitza el paper que vol tenir la universitat com agent de transformació de la societat, promovent l’intercanvi de coneixement per donar resposta als grans reptes i demandes socials.

Per aconseguir aquest objectiu, és fonamental articular un entorn de Coneixement Obert on es comparteix el coneixement i les dades amb els actors rellevants del sistema, des de l’àmbit més local fins al context internacional. Aquesta és una de les més clares manifestacions de l'obertura de la Universitat cap a la societat, que en fan un aspecte clau i un valor fonamental.

Per altra banda, un entorn de Ciència Oberta contribueix a la millora de la qualitat, l'eficiència i la capacitat de resposta de la docència, la recerca i la innovació.

I per aquesta raó, la UAB dona suport a totes les pràctiques de ciència oberta seguint de prop tant les polítiques de la Comissió Europea com les polítiques nacionals, ja sigui proporcionant formació, plataformes, infraestructures o assessorament.

La UAB encoratja a tota la comunitat a promoure l’ús de l’estratègia de ciència oberta, i especialment en el cas de la recerca, a que sigui utilitzada per garantir que els seus resultats siguin difosos i utilitzats per la societat, transferits a altres entorns d'investigació o, si escau, comercialitzats.

No hi ha dubte que la transició cap a la ciència oberta implica emprendre reformes sistèmiques, culturals i tècniques, i afecten a criteris i processos d’avaluació, així com a la forma de fer la docència, la recerca i la innovació. La UAB entén el compromís amb la ciència oberta com a responsabilitat compartida, reconeixent que una transició reeixida requerirà un esforç concertat per part de tots els membres de la comunitat universitària.

La UAB ha implementat i segueix avançant en la implementació dels eixos de la ciència oberta. En el portal “Ciència Oberta UAB” podreu trobar les iniciatives que s’estan impulsant a nivell institucional.

Compromisos de la UAB

Com institució compromesa amb la Ciència Oberta, i per avançar en l’ adopció de l’estratègia de ciència oberta a la UAB, es proposen els següents punts:

  • Crear un grup estratègic per decidir les accions a realitzar en el marc del pla de ciència oberta de la UAB. El grup estarà composat per personal de recerca, docència i administració i serveis.
  • Sensibilitzar i impartir formació, mitjançant tallers, seminaris i sessions formatives per a conscienciar la comunitat universitària sobre els principis i beneficis de la ciència oberta.
  • Desenvolupar polítiques per fomentar i promoure les pràctiques de ciència oberta de forma integral en la universitat, tots els pilars descrits en pla de ciència oberta de la UAB.
  • Millorar la col·laboració i la investigació interdisciplinària, facilitant entorns de col·laboració i i promovent l'intercanvi de dades i metodologies entre departaments, i amb els actors de la societat.
  • Proporcionar recursos i suport per a les iniciatives de ciència oberta, com ara finançament per publicació en accés obert, emmagatzematge de dades i llicències de programari, així com assessorament per a la gestió de dades i l’ús de metodologies com la ciència ciutadana.
  • Col·laborar amb altres universitats i organitzacions que ja estan adoptant la ciència oberta per compartir bones pràctiques i recursos i per millorar contínuament l'adopció de la ciència oberta.