Qualificació d'equips

Introducció

Un bon funcionament dels equips ajuda a assegurar la qualitat dels resultats, la seguretat dels treballadors i, en general, la protecció de les persones i del medi ambient. Per aconseguir això, es requereix disposar d'un programa de manteniment preventiu que reculli tant els requeriments técnico-legals com les recomanacions del fabricant pel que fa als diferents elements crítics de l’equip. Actualment, a la UAB es garanteix una qualificació anual de dos equips fonamentals per al control del risc biològic com són: la cabina de seguretat biològica i les autoclaus dedicades a la inactivació dels residus bioperillosos.