Cronograma del pràcticum

MARÇ/ABRIL:
Els centres interessats en rebre estudiants de pràctiques el curs següent hauran de trametre la seva oferta de places de pràctiques a Coordinació de Pràctiques de la Facultat, per a la qual cosa hauran d'omplir el (1) Formulari de sol.licitud d'estudiants del Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària, (2) Formulari de sol.licitud d'estudiants del Grau en Educació Social i Grau en Pedagogia, o (3) Formulari de sol.licitud d'estudiants de màster oficial
 
La petició la podreu tramitar bé via correu electrònic a l'adreça: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat, bé via fax al número: 93 581 20 07, bé per correu postal a l'adreça: Coordinació de Pràctiques, Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).
 
Els centres que durant el curs heu tingut estudiants en pràctiques, ens haureu de facilitar les dades dels tutors de pràctiques del centre, així com les del responsable de la coordinació de les pràctiques. Per a la qual cosa, us haureu de connectar a l'aplicatiu de Petició de certificats de tutoria de pràctiques
 
En ambdós casos el termini per informar les vostres ofertes i peticions de certificat, finalitza laprimera setmana de maig.
 
MAIG/JUNY:
Rebreu la relació d'estudiants, que segons previsió, s'incorporen al vostre centre al mes de setembre. Recordeu que no serà del tot definitiva, però serà una bona aproximació. Cal tenir en compte que sempre hi ha canvis que corresponen a baixes o altes d'estudiants no previstes. Les comunicacions les trametrem sempre via correu electrònic.
Rebreu també els certificats dels tutors del centre que hagin tingut estudiants en pràctiques durant el curs, així com el certificat del coordinador de pràctiques del centre; en aquest cas, la tramesa serà per correu postal.
 
Tingueu en compte que la relació d'estudiants que s'incorporaran al centre en el segon quadrimestre del curs, és a dir, a partir del mes de gener/febrer, no la rebreu fins al mes de desembre.
 
SETEMBRE/OCTUBRE:

Coordinació de Pràctiques de la Facultat comunicarà als centres afectats per canvis, les modificacions en la relació d'estudiants assignats al centre. Aquesta informació la rebreu bé directament des de Coordinació de Pràctiques de la Facultat, bé directament a través del professor tutor de la Facultat. Les comunicacions d'aquests canvis quedaran sempre recollides via correu electrònic.
 
Els centres comunicaran a Coordinació de Pràctiques de la Facultat, les anomalies o incidències que es puguin produir en l'inici de les pràctiques: estudiants que no es presenten, incompliment amb el calendari i horari de pràctiques per part dels estudiants. Aquestes comunicacions es podran fer bé via correu electrònic a l'adreça: coordinacio.practiques.educacio@uab.cat, bé via telefònica al número: 93 581 15 35. Des de la Facultat es prendran les mesures necessàries per resoldre les incidències.
 
Inici de l'estada al centre de pràctiques dels estudiants que realitzaran el pràcticum al llarg del curs. Els estudiants contactaran amb el responsable de pràctiques del centre, qui els assignarà un tutor.
 
L'estudiant entregarà al responsable de pràctiques del centre una carta de presentació, amb les seves dades i les del professor tutor assignat de la Facultat, que ajudarà a facilitar els possibles contactes del tutor del centre amb el professor tutor assignat des de la Facultat.
 
A més l'estudiant us farà entrega d'un document imprescindible per a poder realitzar el pràcticum, es tracta del conveni específic de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques, document que us facilitarà per triplicat, aquest document anirà signat per l'estudiant, la universitat i l'haureu de signar des del centre de pràctiques. Us demanem que signeu al marge esquerra de les primeres pàgines i a l'espai del centre a l'última pàgina. El centre es quedarà amb un dels exemplars i entregarà a l'estudiant els dos restant, un serà per l'estudiant i el tercer l'estudiant l'haurà de presentar degudament signat per les tres parts, durant la primera setmana del pràcticum a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació (UAB).
 
En finalitzar l'estada de l'estudiant al centre de pràctiques el tutor del centre farà la valoració que ell fa de l'activitat de l'estudiant. Podrà descarregar al final d'aquesta pàgina l'Informe d'avaluació del centre. Per fer arribar aquest informe a la Facultat existeixen dues modalitats en funció de si disposeu de signatura electrònica o no:

  • Amb signatura electrònica: ompliu el formulari i trameteu-lo per correu electrònic a  l'adreça coordinacio.practiques.educacio@uab.cat
  • Sense signatura electrònica: envieu el formulari degudament emplenat, signat i segellat per correu postal a l'adreça: Coordinació de Pràctiques, Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

NOVEMBRE/DESEMBRE:
Rebreu la relació d'estudiants que s'incorporaran al centre en el segon quadrimestre del curs, és a dir, a partir del mes de gener/febrer. Les comunicacions les trametrem sempre via correu electrònic.
 
GENER/FEBRER:
Inici de l'estada al centre de pràctiques dels estudiants que realitzaran el pràcticum en aquest període. Els estudiants contactaran amb el responsable de pràctiques del centre, qui els assignarà un tutor.
 
L'estudiant entregarà al responsable de pràctiques del centre una carta de presentació, amb les seves dades i les del professor tutor assignat de la Facultat, que ajudarà a facilitar els possibles contactes del tutor del centre amb el professor tutor assignat des de la Facultat.
 
A més l'estudiant us farà entrega d'un document imprescindible per a poder realitzar el pràcticum, es tracta del conveni específic de cooperació educativa per a la realització de les pràctiques, document que us facilitarà per triplicat, aquest document anirà signat per l'estudiant, la universitat i l'haureu de signar des del centre de pràctiques. Us demanem que signeu al marge esquerra de les primeres pàgines i a l'espai del centre a l'última pàgina. El centre es quedarà amb un dels exemplars i entregarà a l'estudiant els dos restant, un serà per l'estudiant i el tercer l'estudiant l'haurà de presentar degudament signat per les tres parts, durant la primera setmana del pràcticum a la Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació (UAB).
 
En finalitzar l'estada de l'estudiant al centre de pràctiques el tutor del centre farà la valoració que ell fa de l'activitat de l'estudiant. Podrà descarregar al final d'aquesta pàgina l'Informe d'avaluació del centre. Per fer arribar aquest informe a la Facultat existeixen dues modalitats en funció de si disposeu de signatura electrònica o no:

  • Amb signatura electrònica: ompliu el formulari i trameteu-lo per correu electrònic a  l'adreça coordinacio.practiques.educacio@uab.cat
  • Sense signatura electrònica: envieu el formulari degudament emplenat, signat i segellat per correu postal a l'adreça: Coordinació de Pràctiques, Facultat de Ciències de l'Educació, Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

Petició de certificat de tutoria de pràctiques de cursos anteriors:
En el cas que hagueu perdut, o no hagueu rebut el certificat corresponent a una tutoria de pràctiques a estudiants de la nostra Facultat. Podreu fer-nos novament la petició a través de l'aplicatiu de Petició de certificats de tutoria de pràctiques indicant dintre del camp d'observacions per quan necessitaríeu rebre el corresponent certificat i l'adreça postal on us l'haurem de trametre.