Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura

 

Informació als estudiants

 

1. DESCRIPCIÓ

1. El pla d’estudis dels Màsters Universitaris professionalitzadors de la Facultat inclou el mòdul de “Pràctiques externes”:
 

codi  Quadr. Pla  Pla  Crèdits ECTS 
42959  C 2  1166. Biblioteca escolar i prom. lectura  9 


2. Les Pràctiques externes tenen un paper molt important perquè representa el Mòdul on es sintetitzen els aprenentatges teòrics i pràctics de tot el pla d’estudis. Les hores d'estada als centres de pràctiques corresponen a 100 hores. La resta d’hores del mòdul es completaran amb tutories, treball autònom i elaboració de la memòria. 

3. El/la coordinador-a de les pràctiques serà el professor responsable del mòdul.

4. El/la coordinador-a assignarà a l’alumne un-a tutor-a acadèmic de la Facultat, que serà el professor de contacte a la UAB durant el temps de realització de la pràctica i signarà també l’imprés de formalització de les pràctiques.

5. El/la tutor-a acadèmic de la Facultat serà el responsable acadèmic.

6. El/la tutor-a nomenat pel Centre/Organisme/Institució, supervisarà i emetrà un informe d’avaluació.

7. Com en qualsevol altre mòdul del màster els estudiants disposen d’una convocatòria que podrà ser avaluada fins al setembre, tal com quedi establert al calendari acadèmic administratiu aprovat cada curs acadèmic per la nostra universitat. 
 

2. ON ES PODEN FER LES PRÀCTIQUES

Per escollir el lloc on fer el període de pràctiques externes hi ha dos opcions:

1. El/la Coordinador/a proporciona als alumnes un llistat de centres (escollits segons criteris de qualitat i idoneïtat segons itinerari o especialitat) amb adreces de contacte amb el responsable del centre/grup que fa la proposta i tracta d’arribar a un acord d’estada possible a partir del qual aquest escullen.

2. Els alumnes que manifestin el seu interès en realitzar el pràcticum a un centre que no consti a la llista, i que pugui tenir un interès o utilitat formativa, hauran de facilitar el contacte al/la Coordinador-a per tal que, aquest-a, un cop estudiada i validada la proposta de l’alumne doni el seu vist-i plau.

En tots els casos serà el/la coordinador-a qui validi i assigni el centre de pràctiques.

D'acord amb els criteris establerts per la Normativa de Pràctiques de la Facultat.
 

3. ELECCIÓ DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES

En funció del tipus de centre que es demana caldrà lliurar la documentació requerida pel/ per la coordinador-a del mòdul.

Aquesta documentació serà lliurada al/ a la Coodinador-a del mòdul, com a mínim dos mesos abans de l’inici de les pràctiques.
 

4. ASSIGNACIÓ DEL CENTRE DE PRÀCTIQUES

El/la coordinador-a informarà a mesura que es resolguin els expedients de forma individual l’assignació definitiva del centre. Durant el procés es pot demanar informació addicional o aclariments respecte les dades aportades per l’estudiant. En cas de desestimació de totes les propostes s’assignarà d’ofici un centre de la xarxa de centres de pràctiques de la Facultat.

L’assignació del centre estarà resolta com a mínim 30 dies abans de l’inici de les pràctiques.
 

5. FORMALITZACIÓ DE L’ESTADA DE PRÀCTIQUES

1. L'estada d'un alumne en pràctiques implica l'establiment de: 

  • un conveni de col·laboració entre l’empresa o institució pública externa i la UAB.
  •  una resolució interna en el cas de centres/departaments o unitats de la UAB (mateix codi d’identificació fiscal)

2. En tots els casos, serà obligatori que un cop assignat el centre l’alumne ompli l’imprés per a la formalització de pràctiques, que signaran: l’estudiant, el/la tutor/a de l’entitat on l’estudiant realitzarà el pràcticum i finalment el coordinador-a de pràctiques. Aquest imprés s’haurà d’entregar a la Gestió Acadèmica de la Facultat, com a mínim, 20 dies abans de l’inici de les pràctiques, bé personalment a finestreta, bé per correu postal a Gestió Acadèmica, Facultat de Ciències de l’Educació, UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), bé per correu electrònic a l’adreça: Coordinacio.practiques.educacio@uab.cat

Descarregueu-vos l’Imprés de Formalització de les pràctiques màsters

3. La funció d’aquest imprés serà la de garantir l’existència d’un conveni de cooperació educativa, i serà la Gestió Acadèmica de la Facultat, un cop rebi l’imprés de formalització de les pràctiques qui comprovarà si hi ha o no ja un conveni signat, i qui s’encarregarà d’iniciar el tràmit en cas que procedeixi de signatura del conveni.
 


 

Des de la Facultat treballem amb centres de l’àrea de proximitat territorial, principalment: Vallès Occidental, Barcelonès i Maresme; també alguns centres del  Vallès Oriental, Baix Llobregat i Catalunya Central. En el cas d’Educació Social s’incorporen alguns centres d’altres territoris. En aquest llistat hi trobareu els centres que han acollit alumnat de pràctiques  els  cursos anteriors  i serveix com a referència per poder identificar l'àmbit d'influència territorial de la Facultat.

En cap cas es garanteix que a l'oferta concreta dels diferents pràcticums hi apareixeran tots els centres anteriors ja que les  circumstàncies i disponibilitat de cada centre per acollir alumnat pot canviar cada curs acadèmic. En aquest sentit, també és possible que s’incorporin centres no recollits inicialment al llistat.

 

Xarxa de centres de pràctiques del Màster Universitari en Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura