Personal UAB Formació i Innovació Docent

Suport a la innovació

Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i de millora de la qualitat docent 2023

Suport a la innovació

Projectes d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent 2023

(Comissió d'Afers Acadèmics 18 d'abril de 2023)

 

Objecte de la convocatòria

Atesa la voluntat de la UAB de donar suport a projectes d'innovació i de millora de la qualitat docent, des de la Coordinació de Formació i Innovació Docent de l'Institut de Ciències de l'Educació i  la Unitat de Formació s'obre una convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de projectes relacionats amb els estudis oficials de grau que tinguin en compte necessitats docents i que aportin propostes de millora transferibles a la comunitat universitària.

El professorat de la UAB pot participar en dos projectes com a màxim en qualitat de membre de l’equip col·laborador del projecte, excepte els coordinadors, que només poden participar en el projecte del qual són IP. En cap cas podran presentar-se en un altre projecte com a membres de l’equip col·laborador. 

La convocatòria contempla la Modalitat A Projectes d’innovació docent curs acadèmic 2023-24 (projectes anuals)

A continuació es detallen les principals característiques de cada modalitat (Veure les bases per la informació més complerta):

BASES

Modalitat A: Sol·licitud A i Memòria A

 

MODALITAT A: PROJECTES D'INNOVACIÓ DOCENT

Objectiu i línies d'actuació

Millora dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge dels estudiants d'una o de diverses assignatures d'una titulació i/o d'una Facultat o Escola durant el curs 2023-2024.

Destinataris

Personal docent i investigador en servei actiu (relació laboral vigent) a la UAB de qualsevol categoria professional, àrea de coneixement i departament.

 

Quantia i beneficis de l'ajut

L'import total dedicat a aquesta modalitat de projectes és de 12.000€.

Els projectes atorgats poden rebre la quantitat màxima de 1.000€ i el reconeixement de bona pràctica docent. 

 

Sol·licituds i terminis

  • Presentació de la sol·licitud: del 24 d’abril al 24 de maig del 2023
  • Resolució provisional: 15 de juny de 2023.
  • Al·legacions: 15 de juny al 30 de juny de 2023.
  • Resolució definitiva: 10 de juliol de 2023
  • Termini d’execució del projecte: del 4 de setembre de 2023 al 31 de juliol de 2024.
    • Termini d’execució del pressupost primer any natural: del 4 de setembre del 2023 al 31 de desembre del 2023.
    • Termini d’execució del pressupost segon any natural: a partir del 15 de gener del 2024 (sempre i quan la distribució del pressupost s’hagi realitzat) fins el 31 de juliol de l’any 2024.
  • Lliurament de la memòria final del projecte: abans del 15 desembre de 2024.

Presentació sol·licituds:

La sol·licitud s'ha de presentar via e-Registre General de la UAB, d'acord amb el model especificat en el document Sol·licitud A, amb la signatura del degà o degana o director o directora de la Facultat o Escola i de la persona coordinadora de la proposta.

Model per presentar la memòria de la convocatòria  anterior (2022): Memòria Projectes A i Memòria Projectes B

RESOLUCIONS:

Resolució 2022

Resolució 2021