Personal UAB Formació i Innovació Docent

Suport a la innovació

Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i de millora de la qualitat docent 2022

Suport a la innovació

Projectes d’Innovació i de Millora de la Qualitat Docent 2022

(Comissió d'Afers Acadèmics 30 de març de 2022)

 

RESOLUCIÓ

 

Objecte de la convocatòria

Atesa la voluntat de la UAB de donar suport a projectes d'innovació i de millora de la qualitat docent, des de la Coordinació de Formació i Innovació Docent de l'Institut de Ciències de l'Educació i  la Unitat de Formació s'obre una convocatòria d'ajuts per al desenvolupament de projectes relacionats amb els estudis oficials de grau que tinguin en compte necessitats docents i que aportin propostes de millora transferibles a la comunitat universitària.

El professorat de la UAB pot participar en dos projectes com a màxim en qualitat de membre de l’equip col·laborador del projecte, excepte els coordinadors, que només poden participar en el projecte del qual són IP. En cap cas podran presentar-se en un altre projecte com a membres de l’equip col·laborador. 

La convocatòria contempla dues modalitats de projectes

Modalitat A. Projectes d’innovació docent curs acadèmic 2022-23 (projectes anuals)

Modalitat B. Projectes de Millora de la qualitat docent curs acadèmic 2022-23 i 2023-24 (projectes bianuals)

A continuació es detallen les principals característiques de cada modalitat (Veure les bases per la informació més complerta):

BASES

Modalitat A: Sol·licitud A i Memòria A

Modalitat B: Sol·licitud B i Memòria B

 

MODALITAT A: PROJECTES D'INNOVACIÓ DOCENT

Objectiu i línies d'actuació

Millora dels processos d'ensenyament i d'aprenentatge dels estudiants d'una o de diverses assignatures d'una titulació i/o d'una Facultat o Escola durant el curs 2022-2023.

Destinataris

Personal docent i investigador en servei actiu (relació laboral vigent) a la UAB de qualsevol categoria professional, àrea de coneixement i departament.

 

Quantia i beneficis de l'ajut

L'import total dedicat a aquesta modalitat de projectes és de 12.000€.

Els projectes atorgats poden rebre la quantitat màxima de 1.000€ i el reconeixement de bona pràctica docent. 

 

Sol·licituds i terminis

 • Presentació de la sol·licitud: del 4 de maig al 9 de juny de 2022.
 • Resolució provisional: 29 de juny de 2022
 • Al·legacions: 30 de juny al 13 de juliol de 2022
 • Resolució definitiva: 27 de juliol de 2022
 • Termini d’execució del projecte: del 6 de setembre de 2022 al 31 de juliol de 2023.
  • Termini d’execució del pressupost primer any natural: del 6 de setembre del 22 al 31 de desembre del 22.
  • Termini d’execució del pressupost segon any natural: a partir del 15 de gener del 2023 (sempre i quan la distribució del pressupost s’hagi realitzat) fins el 31 de juliol de l’any 2023.
 • Lliurament de la memòria final del projecte: abans del 15 desembre de 2023.

 

 

MODALITAT B: PROJECTES DE MILLORA DE LA QUALITAT DOCENT

 

Objectiu i línies d’actuació

Millora de la qualitat docent per ser desenvolupats durant els cursos 2022-2023 i 2023-2024. Donar suport al desenvolupament de propostes interdisciplinàries i transversals de millora de la qualitat docent transferibles a la comunitat universitària. Els projectes han de donar resposta als objectius de millora de la qualitat docent prioritaris per a la universitat, definits en les línies estratègiques següents[1]:

 1. Avaluació dels aprenentatges en el marc de metodologies docents actives
 2. Perspectiva de gènere en la docència
 3. Competències digitals per a l’activitat acadèmica
 4. Projectes d’Aprenentatge i Servei  
 5. Acció tutorial
 6. Incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a la docència

 

Destinataris

Personal docent i investigador en servei actiu (relació laboral vigent) a la UAB de qualsevol categoria professional, àrea de coneixement i departament.

 

Quantia i beneficis de l’ajut

 

L’import global dedicat a aquests ajuts és de 15.000€. Els projectes poden rebre la quantitat màxima de 2.500€.

Els membres dels equips tindran un reconeixement institucional com a membres actius d’un grup de millora de la qualitat docent i l’IP tindrà dret a la reducció docent que estableixi el model de dedicació acadèmica vigent.

 

Sol·licituds i termini de presentació

 • Presentació de la sol·licitud: del 4 de maig al 9 de juny de 2022.
 • Resolució provisional: 29 de juny de 2022
 • Al·legacions: 30 de juny al 13 de juliol de 2022
 • Resolució definitiva: 27 de juliol de 2022
 • Termini d’execució del projecte: del 6 de setembre de 2022 al 31 de juliol de l’any 2024.
  • Termini d’execució del pressupost primer any natural: del 6 de setembre del 22 al 31 de desembre del 22.
  • Termini d’execució del pressupost segon any natural: a partir del 15 de gener del 2023 (sempre i quan la distribució del pressupost s’hagi realitzat) fins el 31 de desembre de l’any 2023.
  • Termini d’execució del pressupost tercer any natural: 15 de gener del 2024 (sempre i quan la distribució del pressupost s’hagi realitzat) fins el 31 de juliol de l’any 2024.
 • Lliurament informe anual: abans dels 15 de desembre de 2023.
 • Lliurament de la memòria final del projecte: abans del 15 desembre de 2024

 

 

 

PRESENTACIÓ DE RESULTATS CONVOCATÒRIA 2021: Memòria Projectes A i Memòria Projectes B 

RESOLUCIONS:

Resolució 2021