Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Portal de transparència

Auditories internes

La Unitat d'Auditoria de l'Àrea de Transformació Digital i Organització realitza auditories internes de la UAB. La seva planificació és aprovada anualment per Consell Social. Les auditories realitzades són d'avaluació de compliment normatiu i de sistemes de gestió de qualitat dels diferents àmbits de la UAB.

Els informes contenen les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat objecte de control, d'acord amb les tècniques i procediments d'auditoria. Els resultats de les auditories realitzades també són presentats i aprovats per la Comissió Econòmica del Consell Social.

La Unitat de Garantia de Qualitat que depèn directament de la Vicegerència de Recerca és l’encarregada d’assessorar i auditar als laboratoris i serveis que necessiten avaluar la qualitat amb que treballen. La planificació anual d’aquestes auditories internes és aprovada pel Vicerectorat d’Innovació i de Projectes Estratègics.

Els informes contenen no conformitats, comentaris i propostes de millora que són presentades a les Direccions d’aquests laboratoris i serveis per tal que puguin planificar accions correctores.

Informació actualitzada el 01/07/2024. Propera actualització abans d'un any.