Vés al contingut principal

Sobre el portal de transparència

El portal de transparència de la UAB dona compliment als requisits de publicitat activa marcats per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i informa la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts per la Universitat.

En aquest espai dedicat a la transparència s’hi pot trobar informació sobre l’organització institucional, les dades i els resultats fruit de les activitats bàsiques de la Universitat (la docència, la recerca i la transferència), les persones, la informació econòmica i la contractació pública. A més, també inclou informació sobre aspectes de participació i bon govern.

Instruccions relatives a la Transparència a la UAB
Informes externs d’avaluació de la transparència

•    Informes anuals de transparència del Síndic de Greuges de Catalunya
•    Informes de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas de la Fundación Compromiso y Transparencia
•    Dynamic Transparency Index (DYNTRA)

Normativa de transparència

Àmbit estatal:
•    Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Àmbit autonòmic:
•    Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
•    Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la llei 10/2001, de 13 de juliol, d'arxius i documents.
•    DECRET LLEI 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.