La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Acords del Claustre i Consell de Govern

Acords de la sessió

[21/06/2023] Comissió d'Economia i d'Organització

1.Aprovació de l’acta de la darrera sessió. [+]

2.Informe dels vicerectors

3.Informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB, corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2022 [+]

4.Aprovació de la distribució del pressupost 2023 per l'adquisició d'equipament de laboratoris i altres espais especialitzats docents [+]

5.Informar sobre la modificació de la Normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB. [+]

6.Tràmit al·legacions i Resolució definitiva de la convocatòria 1/2023 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per l'any 2023. [+]

7.Tràmit al·legacions i Resolució definitiva de la convocatòria 2/2023 per a la concessió d’ajuts a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per l'any 2023. [+]

8.Aprovació de la Convocatòria per a la detecció i priorització de necessitats de transformació digital de les Facultats i Escola per a l'exercici 2024. [+]

9.Aprovació de la Convocatòria per a la detecció i priorització de necessitats de transformació digital dels àmbits centrals per a l'exercici 2024. [+]

10.Ratificació de les tarifes dels serveis prestats per la Fundació Hospital Clínic Veterinari.

11.Aprovació de les tarifes de restauració curs 2023/2024. [+]

12.Aprovació de les tarifes del Servei de correcció digital d'exàmens. [+]

13.Aprovació de les modificacions de crèdit a 5 de juny de 2023. [+]

14.Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de:

•  Subministrament i instal·lació d'enllaços de fibra òptica [+]

•  Serveis de seguretat i control d'edificis i instal·lacions [+]

15.Assumptes de tràmit

16.Torn obert de paraules

 

 

 

 

1. Aprovació de l’acta de la darrera sessió.

Acord 48/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Aprovar les actes de les sessions anteriors dels dies 16 de maig de 2023 i 13 de juny de 2023  (DOC)  (DOC)

 

3.Informe sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB, corresponents a l'exercici anual a 31 de desembre de 2022

Acord 49/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vista la proposta del gerent d’informar sobre la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2022.

Vist l'article 216.2 dels Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona que estableix que l'elaboració de la memòria econòmica, el balanç de situació i el compte de resultats correspon a la Gerència, d'acord amb l'Equip de Govern i que la seva aprovació correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern.

Vist el que disposa l’article 46.2 lletra f), de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, en el qual s’estableix que correspon al Consell Social, a proposta del Consell de Govern, l’aprovació del pressupost així com els comptes anuals.

Vist el que disposen els articles 161 i següents de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, pel que fa al pressupost de les universitats.

Vist l'article 17, apartat 4, lletra d) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria de comptes anuals i liquidació del pressupost.

ACORDS

PRIMER. Informar favorablement de la memòria econòmica, el balanç, el compte de resultats i la liquidació del pressupost de la UAB corresponents a l’exercici anual acabat a de 31 de desembre de 2022.

SEGON. Elevar aquest acord al Consell de Govern i al Consell Social per tal que exerceixin les seves competències.

TERCER. Encarregar al vicerector d’Economia i al gerent l'execució i el seguiment d'aquests acords

 

 

4.Aprovació de la distribució del pressupost 2023 per l'adquisició d'equipament de laboratoris i altres espais especialitzats docents

 

Acord 50/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vista la proposta del vicerector d’Economia en relació a la distribució del pressupost 2023 per a l’adquisició i renovació d’equipaments de laboratoris i altres espais docents especialitzats per un import de 350.000€, el qual haurà d’anar destinat exclusivament a la docència de grau i de màster, excloent-hi expressament els materials i equipaments destinats a la recerca i l’equipament no especialitzat com els canons de projecció o els ordinadors d’aula.

Vist que el document presentat conté informació relativa a la data d’execució, criteris de priorització, l’assignació,  justificació i seguiment de la despesa.

Vist l'article 17.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria en matèria econòmica.

ACORDS

PRIMER. Aprovar la distribució del pressupost 2023 per a l’adquisició d’equipament de laboratoris i altres espais especialitzats docents relativa a la proposta 2  que consta a la Taula1 de document que s’annexa.(DOC)

SEGON.- Encarregar al vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.

 

5.Informar sobre la modificació de la Normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB.

Acord 51/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vista la proposta de la Vicerectora d’Estudis i d’Innovació Docent de modificació de la Normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB.

Atesa la necessitat de modificar l’esmentada normativa que permeti actualitzar el marc regulador sobre remuneracions al personal de la UAB per al desenvolupament d’activitats extraordinàries, singulars i/o atípiques, i determinar quines són les activitats o les tasques que poden donar lloc a una retribució addicional, quin procediment, quin concepte retributiu i amb quins límits quantitatius es pot acordar la     compensació.

Vist l'article 17.4.f) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i Organització, que estableix que li correspon informar les disposicions normatives en matèria econòmica.

ACORDS

PRIMER. Informar favorablement la modificació de la Normativa econòmica i de dedicació acadèmica de la formació pròpia a la UAB.

SEGON. Elevar el present acord al Consell de Govern perquè exerceixi les seves competències.

 

6.Tràmit al·legacions i Resolució definitiva de la convocatòria 1/2023 per a la concessió d’ajuts destinats a millorar la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per l'any 2023.

Acord 52/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que l’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els principis d’evitar els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d’altres.

Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva.

Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de treball, ha d’aplicar les mesures preventives i correctores necessàries des dels seus pressupostos descentralitzats.

Vist que en data 22 de març de 2023 la Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar la convocatòria 01/2023 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2023.

Vist que en data 16 de maig de 2023 la comissió d’Economia i d’Organització va acordar aprovar la resolució provisional de la convocatòria 01/2023 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2023 i l’obertura d’un període d’al·legacions des del dia 16 de maig al 25 de maig.

Vistes les al·legacions formulades durant el procediment de referència.

Vist l'article 17.1 lletra 1) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització per aprovar ajuts en matèria econòmica.

ACORDS

PRIMER.-  Aprovar la resolució provisional de la convocatòria 01/2023 per a la concessió d’ajuts destinats a la millora la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2023 en el sentit de destinar l’import de 103.717,83 € a la concessió d’ajuts destinats a la millora de la prevenció de riscos als laboratoris de la UAB per a l’any 2023, del quals 25.255,31€ corresponen a la modalitat A, docència; 43.849,75€ a la modalitat B, recerca i 34.612,77€ a la modalitat C, manteniment, segons document que s’annexa. (DOC)

SEGON.- Destinar el romanent per import de 8,282,17€ a l’aplicació de mesures de prevenció i assistència de caire general.

TERCER. Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords.

 

7.Tràmit al·legacions i Resolució definitiva de la convocatòria 2/2023 per a la concessió d’ajuts a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per l'any 2023.

Acord 53/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Atès que la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals preveu a l’article 15 que l’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció previst a la llei d’acord amb els principis d’evitar els riscos, d’avaluar els riscos que no es puguin evitar, i de combatre els riscos en origen, entre d’altres.

 Vista la normativa de prevenció de riscos laborals a la UAB, aprovada per acord del Consell de Govern de data 19 de desembre de 2007 pel que fa a les funcions i responsabilitats en matèria preventiva.

 Atès que la Universitat Autònoma de Barcelona, després d’identificar i valorar els riscos existents en cada lloc de treball, ha d’aplicar les mesures preventives necessàries. Entre aquestes, està la de facilitar al personal els equips de protecció individual (EPI) quan els riscos no es puguin evitar o reduir suficientment per mitjans tècnics de protecció col·lectiva o mesures, mètodes o procediments d’organització del treball.

Vist que en data 22 de març de 2023 la Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar la convocatòria 02/2023 per a la compra d’equips de protecció individual per a l’any 2023.

Vist que en data 16 de maig de 2023 la Comissió d’Economia i d’Organització va aprovar la resolució provisional de la convocatòria 02/2023 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2023, així com va acordar l’obertura d’un període d’al·legacions des del 16 de maig al 25 de maig de 2023.

Vistes les al·legacions formulades durant el procediment de referència.

Vist l'article 17.1 lletra 1) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització per aprovar ajuts en matèria econòmica.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la resolució definitiva de la convocatòria 02/2023 per a la compra d’equips de protecció individual (EPI) per a l’any 2023 i acordar destinar l’import de 10.920,36€ a la concessió d’ajuts destinats a l’adquisició d’equips de protecció individual per a l’any 2023, segons document que s’annexa.(DOC)

SEGON.-  Aprovar destinar el romanent per import de 1.079,64€ al finançament d’altres convocatòries en matèria de prevenció.

TERCER. Encarregar a l’Àrea de Prevenció i Assistència l'execució i el seguiment d'aquests acords.

 

8.Aprovació de la Convocatòria per a la detecció i priorització de necessitats de transformació digital de les Facultats i Escola per a l'exercici 2024.

Acord 54/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vista la proposta de la vicerectora d’Organització en relació a la necessitat d’establir un procediment que permeti identificar, analitzar, definir, prioritzar i executar els projectes de necessitats de transformació digital de les facultats i escola per a l’exercici 2024.

Vist que el document presentat conté informació relativa a l’objecte, el procediment de sol·licitud i resolució, així com als criteris de priorització dels projectes.

Vist l'article 17.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, segons la redacció donada per l’Acord de Consell de Govern 2 de juny de 2021, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria en matèria econòmica i d’organització.

ACORDS

PRIMER. Aprovar la  convocatòria de Convocatòria per a la detecció i priorització de necessitats de transformació digital de les Facultats i Escola per a l’exercici 2024, que s’annexa.(DOC)

SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.

 

9.Aprovació de la Convocatòria per a la detecció i priorització de necessitats de transformació digital dels àmbits centrals per a l'exercici 2024.

Acord 55/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vista la proposta de la vicerectora d’Organització en relació a la necessitat d’establir un procediment que permeti identificar, analitzar, definir, prioritzar i executar els projectes de necessitats de transformació digital  dels àmbits centrals per a l’exercici 2024.

Vist que el document presentat conté informació relativa a l’objecte, el procediment de sol·licitud i resolució, així com als criteris de priorització dels projectes.

Vist l'article 17.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria en matèria econòmica i d’organització.

ACORDS

PRIMER. Aprovar la Convocatòria per a la detecció i priorització de necessitats de transformació digital dels àmbits centrals per a l’exercici 2024, que s’annexa.(DOC)

SEGON.- Encarregar a la vicerectora d’Organització l'execució i el seguiment d’aquests acords.

 

11.Aprovació de les tarifes de restauració curs 2023/2024.

Acord 56/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vista la proposta del vicerector d’Economia d’aprovació dels preus i les tarifes màximes autoritzats del servei de restauració de la UAB per al curs 2023/2024.

Vistos els articles 26 a 31 del Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre que aprova el Text Refós de la Llei de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.

Vistos els articles 91 a 109 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques, pel que fa a l’ús i aprofitament de béns afectes a serveis públics.

Vista la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Público, per la qual es transposa a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament europeu i del Consell 214/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

Vist l'article 17.1 lletra c) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’aprovació dels preus i les tarifes dels serveis de les empreses concessionàries.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la proposta de tarifes del servei de restauració de la UAB per al curs 2023/2024, que s’annexa.(DOC)

SEGON.- Encarregar als responsables dels àmbits econòmics de l'equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d'aquests acords.

 

12.Aprovació de les tarifes del Servei de correcció digital d'exàmens.

Acord 57/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vistes les Instruccions per a la correcció digital d’exàmens, proves i enquestes aprovades per la Comissió d’Economia i d’Organització en  data 20 d’abril de 2022 les quals preveuen el pagament d’una tarifa per la utilització del servei. 

Vista la proposta de tarifa per la utilització de l’esmentat servei per al curs 2023.

Vist l'article 17.1 lletra e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa a les competències de la Comissió d'Economia i d'Organització en matèria econòmica.

ACORDS

PRIMER.- Aprovar la tarifa corresponent a la utilització del serveis de correcció digital d’exàmens, proves i enquestes per a l’exercici 2023 de la UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s'annexa.(DOC)

SEGON.- Encarregar al vicerector d’Economia l'execució i el seguiment d'aquest acord.

 

13.Aprovació de les modificacions de crèdit a 5 de juny de 2023.

Acord 58/0/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vista la proposta d’aprovació de les modificacions de crèdit de data 5 de juny de 2023.

Vistos els acords d’aquesta Comissió de data 22 de febrer de 2023, de 22 de març de 2023, de 19 d’abril de 2023 i 16 de maig de 2023.

Vistos els articles 210 i 211 dels Estatuts de la UAB que preveuen que la UAB té un pressupost anual, únic, públic i equilibrat que conté tots els ingressos previsibles i la totalitat de les despeses estimades al llarg de l’exercici econòmic i que el pressupost anirà acompanyat de les seves bases d’execució.

Vistos els article 6 i 9 de les bases d’execució del pressupost de la UAB pel 2023 aprovat per Acord de Consell de Govern de 14 de desembre de 2022 i per Acord del Consell Social de 21 de desembre de 2022 pel que fa a les modificacions de crèdit els quals preveuen que són les alteracions de les partides pressupostàries aprovades inicialment, i que aquestes poden provenir de transferències de crèdit entre diverses partides i articles, traspàs de crèdits entre diversos centres de cost i traspàs de crèdit entre diversos centres de cost.

Vist l'article 17.1 lletra a) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB pel que fa a les competències de la Comissió d’Economia i d’Organització en matèria d’instruccions per al seguiment i la gestió del pressupost.

ACORDS

PRIMER. Aprovar les modificacions de crèdit a data 5 de juny de 2023, segons document que s’annexa.(DOC)

SEGON. Encarregar al gerent i a la vicegerent d’Economia l'execució i el seguiment d’aquests acords.

 

 

14.1. Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de: Subministrament i instal·lació d'enllaços de fibra òptica

Acord 59/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vist el document acreditatiu d’existència de crèdit de la contractació núm. CONSU-20/2022 de subministrament i instal·lació d’enllaços de fibra òptica per a la xarxa informàtica de la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2023, aprovat per Acord consell de Govern de 14 de desembre  de 2022 i per Acord del Consell Social de data 21 de desembre de 2022.

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per atendre-les.

Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.

Vist l'article 17.2 lletra e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals.

ACORDS

PRIMER. Aprovar la proposta de despesa pluriennal corresponent a la contractació número CONSU-20/2022 de subministrament i instal·lació d’enllaços de fibra òptica per a la xarxa informàtica de la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa.(DOC)

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.

 

 

14. 2. Aprovació de les despeses pluriennals per a la contractació de: Serveis de seguretat i control d'edificis i instal·lacions

Acord 60/2023, de  21 de juny, de la Comissió d’Economia i d’Organització

Vist el document acreditatiu d’existència de crèdit de la contractació núm. CONTR-43/2023 corresponent als serveis de seguretat i control d’edificis i instal·lacions de la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.

Vist el que estableix la base d’execució 22 del pressupost de la UAB per al 2023, aprovat per Acord consell de Govern de 14 de desembre   de 2022 i per Acord del Consell Social de data 21 de desembre de 2022.

Vist el que disposen els articles 47 i 47 bis i 73.2 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària pel que fa als compromisos de despeses de caràcter pluriennal i l’existència de crèdit pressupostari suficient per atendre-les.

Vist el que disposa l’article 116.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, el qual estableix literalment: “Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o, en el caso de entidades del sector público estatal con presupuesto estimativo, documento equivalente que acredite la existencia de financiación, y la fiscalización previa de la intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria”.

Vist l'article 17.2 lletra e) de la Normativa de creació, composició i funcions de les comissions del Consell de Govern de la UAB, pel que fa al procediment d’aprovació de despeses pluriennals.

ACORDS

PRIMER. Aprovar la proposta de despesa pluriennal corresponent a la contractació número CONTR-43/2023 corresponent als serveis de seguretat i control d’edificis i instal·lacions de la  UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA, que s’annexa.(DOC)

SEGON. Elevar aquest acord al Consell Social per tal que exerceixi les seves competències.

TERCER. Encarregar als responsables dels àmbits econòmics dins l’equip de govern i la Gerència l'execució i el seguiment d’aquests acords.

Documents relacionats