Formació en bioseguretat

Introducció

posters Canada Biosafety

Una de les funcions del CBS-UAB és la de "impulsar activitats formatives i d’informació relatives a la bioseguretat en l’àmbit de la UAB” (art. 3 apt. L, del Reglament del CBS). En conseqüència, s’ha establert un programa de formació en seguretat biològica amb l’objectiu de garantir que tots els membres de la comunitat universitària que manipulin agents biològics rebin una formació (teòrica i pràctica) suficient i adequada que els permeti tant identificar els riscos biològics com conèixer i practicar les mesures preventives i protectores per a minimitzar-los. Aquesta formació és facilitada i requerida tant en el moment d’incorporació a l’organització (inicial) com de manera periòdica (continuada) per tal de garantir la millora constant de les capacitats individuals.