Pla d'estudis Grau en Sociologia

Treball de fi de grau

L'objectiu del Treball de Fi de Grau és desenvolupar el conjunt de les competències de la titulació, que han de donar eines tant per a continuar altres estudis com per exercir la professió.

L'exercici consisteix a elaborar un breu assaig i una presentació oral,  recolzada amb un pòster, a partir d'una qüestió teòrica, d'un procés de recerca o d'una aplicació professional. Fonamentalment, el TFG requereix el treball autònom de cada estudiant, amb el suport d'unes hores mínimes de supervisió, per tal de preparar una presentació davant d'un tribunal nomenat per la Facultat.

Els criteris d'avaluació resumeixen les competències i els indicadors d'aprenentatge en cinc grans capítols (els Descriptors de Dublín): adquisició de coneixements, aplicació de coneixements, formulació de judicis especialitzats, comunicació i treball autònom.

Més informació a l'enllaç www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/treball-fi-de-grau-1345727221876.html